เที่ยวบินดีเลย์มีค่าชดเชย-ของฟรี … แบบนี้ก็ได้แล้วนะเช็คด่วน!

190

หลายคนไม่เคยรู้ เที่ยวบินดีเลย์ เรียกร้องสิทธิผู้โดยสารได้ ตามเงื่อนไขนี้เลยไปดู

มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยภายในประเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด อันเป็นไปตามตามประกาศของกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย

  1. หากเที่ยวบินล่าช้า 2-3 ชั่วโมง ผู้โดยสารสามารถขอรับอาหาร เครื่องดื่มได้ (ฟรี) และขอคืนค่าโดยสารได้กรณีที่ต้องการยกเลิกการบินในเที่ยวบินดังกล่าว
  2. หากเที่ยวบินล่าช้า 3-5 ชั่วโมง ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับข้อ 1 และสามารถขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเดินทางโดยวิธีอื่น พร้อมรับค่าโดยสารคืน
  3. หากเที่ยวบินล่าช้า 5-6 ชั่วโมง ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับข้อ 2 และได้รับค่าชดเชย 600 บาท เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย
  4. หากเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 6 ชั่วโมงใช้เกณฑ์เดี่ยวกับเกณฑ์ยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งจะได้รับค่าชดเชย 1,200 บาท และที่พัก 1 คืน

ทั้งนี้ หากพบสายการบินซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ผู้โดยสารสามารถร้องเรียนได้ที่ กรมการบินพลเรือน โทร. 02-568-8800

ภาพประกอบข่าว