ภาพบรรยากาศ TSPCA  ช่วยเหลือสุนัขจรจัด 800 ชีวิตวัดสวนแก้ว

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือสุนัขจรจัดกว่า 800 ตัว

Advertisement

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือสุนัขจรจัดกว่า 800 ตัว ที่คอนโดสุนัขวัดสวนแก้ว พร้อมบริจาคอาหารสัตว์ให้กับทางวัดเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระราชธรรมนิเทศ(พยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

กว่า 24 ปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รณรงค์จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยแก้ปัญหาทั้งต้นเหตุและปลายเหตุ  รณรงค์ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในเรื่องความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ให้แก่เยาวชนของชาติ เช่น โครงการรักสัตว์ในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ การเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความรัก ความเมตตาต่อสัตว์แก่เยาวชน และจัดทำภาพยนตร์สั้น “รักไม่ปล่อย” ปลุกจิตสำนึกการเลี้ยงดูแลสัตว์ มีความรับผิดชอบและวุฒิภาวะอันเหมาะสมและมีความพร้อมในการเลี้ยงตลอดอายุขัย  และหากเกิดการปล่อยสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร นำมาสู่การปัญหาอื่น เช่น การแพร่ระบาดของโรค การสร้างความเดือดร้อนรำคาญและอาจนำมาสู่ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ได้  โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดของประเทศให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป