“บัณฑิตสั่งตัด”หลักสูตรใหม่ม.เกษตรฯคืออะไร?ทำไมใครก็เรียนได้คลิ๊กดู!

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

ชื่อแปลกๆ กับหลักสูตรใหม่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “บัณฑิตสั่งตัด “สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เปิดรับ ม. 6 ปวช. ปวส. / ผู้จบ ป.ตรี / ประชาชน รับปริญญา – ใบประกาศนียบัตร สะสมธนาคารหน่วยกิต

Advertisement

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติเปิด “ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” หลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2561 เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหลักสูตรทางด้านวิชาชีพที่มีการบูรณาการการข้ามคณะ สาขา และศาสตร์ต่าง ๆ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นหลักสูตร “บัณฑิตสั่งตัด” ที่ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ตามความชอบ สนใจและสามารถใช้งานได้จริง เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกปฏิบัติจริง ทำจริง ใช้จริง ขายจริง และเป็นหลักสูตรที่ได้ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร เรียนเป็นชุดวิชา พร้อมทั้งยังเปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเรียนและเก็บสะสมหน่วยกิต “โครงการธนาคารหน่วยกิต” เพื่อขอรับปริญญาบัตรได้อีกด้วย เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ ผลิตบัณฑิตที่มีหลักสูตรทันสมัย บูรณาการการเรียนการสอนที่หลากหลายศาสตร์ รวมถึงความร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อตอบสนองสังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความพร้อมในหลากหลายด้านเพื่อการประกอบอาชีพยุคใหม่ ทั้งยังตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศ ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร “วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รับสมัครในปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS 4 (แอดมิชชั่น) เปิดรับ ม. 6 ,ปวช., ปวส. วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2561 TCAS 5 (รับตรง) วันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2561 เรียน 4 ปี 120 หน่วยกิต และสำหรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา และต้องการใบปริญญาใบที่สอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต และเรียนเพิ่มบางรายวิชาตามหลักสูตรกำหนด และสำหรับบุคคลทั่วไปในวัยทำงาน ผู้สูงวัย เปิดรับตรงผ่านระบบออนไลน์ เป็นชุดวิชา 21 ชุดวิชา ได้รับประกาศนียบัตรชุดวิชาชีพ จำนวน 21 ชุดวิชา รับชุดวิชาละ 40 คน จำนวนรับ 300 คน สมัครวันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2561 และสามารถสะสมหน่วยกิต (โครงการธนาคารหน่วยกิต) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตและเรียนเพิ่มเติมบางรายวิชาตามหลักสูตรกำหนด จะได้รับ “ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้ด้วย

สำหรับชุดวิชา (module) ทั้ง 21 ชุดวิชา อาทิ ชุดวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม ชุดวิชาธุรกิจป่าไม้ ชุดวิชาการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง ชุดวิชาสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น ซึ่งใช้เวลาการเรียนระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) ในแต่ละชุดวิชามีลักษณะเป็นวิชาชีพที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง เทียบเท่ากับ 20 หน่วยกิต ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรในชุดวิชาที่เลือกเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (start-up) ได้ เนื่องจากการเรียนการสอนในแต่ละชุดวิชาเน้นการปฏิบัติจริงในพื้นที่และการปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ (work integrated learning) รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ work integrated learning (WIL) เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริง โดยทุกชุดวิชาจะมีรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติในสภาพจริง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8200 ต่อ 8046 – 8051 http://admission.ku.ac.th/