ชง สวัสดิการแห่งรัฐเฟส 3 เสนอเพิ่มเงินคนจน 6,000 บาทต่อปี

สศค. ปิ๊งไอเดีย “ยกคนพ้นจน” เสนอนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 3 ช่วยคนจน 8.3 ล้านคนจากที่ลงทะเบียน 11.4 ล้านคน หากรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี รัฐอุดหนุนเพิ่มร้อยละ 20 ส่วนรายได้ 30,000-40,000 บาทต่อปี รัฐจะให้เงินอุดหนุน 6,000 บาทต่อปี

Advertisement

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลังเสนอนโยบายสาธารณะ “ยกคนพ้นจน” เร่งแผนแก้ปัญหาความยากจน หลังจากรัฐบาลได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน เพื่อให้ผู้ถือบัตรใช้บริการซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ บริการสาธารณะ รถไฟ รถเมล์ บขส. ในเฟสแรก

จากนั้นเฟส 2 รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งการฝึกอาชีพ ทักษะ เฟรนไชส์ ด้วยการจ่ายเงินเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการ หลังได้ลงทะเบียนอบรมรอบ 2  หวังยกระดับครอบครัว ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งด้านการตรวจสุขภาพคนจน การเรียนภาคบังคับ จัดทำหลักสูตรสำหรับคนจน การออมสำหรับการช่วยเหลือระดับชุมชน พัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ต สินเชื่อ จัดหาที่ดินทำกิน ดูแลคุณภาพดิน น้ำ กำหนดเงื่อนไขการพัฒนาคุณภาพควบคู่กับการช่วยเหลือด้านการเงิน

ล่าสุด สศค. ได้เสนอแนวทางการดำเนินนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 3  “ยกคนพ้นจน”  ด้วยการมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 8.3 ล้านคนจากผู้ลงทะเบียน 11.4 ล้านคน เพื่อช่วยเหลือให้คนจนอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 1. หากรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินโอนจากรัฐบาลอัตราร้อยละ 20 เช่น หากนาย A มีรายได้ 15,000 บาทต่อปี ได้รับเงินจากรัฐบาล 3,000 บาท รวมเป็น 18,000 บาทต่อปี

2.มีรายได้ 30,000-40,000 บาทต่อปี ได้รับเงินโอนจากรัฐบาล 6,000 บาท

3.ผู้มีรายได้ต่อปี 40,000-1 แสนบาทต่อปี ได้รับเงินโอนร้อยละ 10 เช่น นาย B มีรายได้ 65,000 บาทต่อปี รับเงินโอน 3,500 บาท จะมีเงินได้รวมทั้งสิ้น 68,500 บาทต่อปี

ส่วนผู้มีรายได้เกิน 1 แสนบาทจะไม่ได้รับเงินโอน

สำหรับข้อเสนอดังกล่าวได้นำมาจากผลการศึกษานโยบายสวัสดิการของทั้งประเทศจีน และ บราซิล ในการช่วยเหลือปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ