ธ.ก.ส.เดินหน้าประกันภัยข้าวนาปี หนุนค่าเบี้ยให้ชาวนา 36 บาทต่อไร่

ธ.ก.ส.เดินหน้าโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 60 เป้าหมายพื้นที่ 30 ล้านไร่ทั่วประเทศใช้วงเงินอุดหนุนกว่า 1,080 ล้านบาท คุ้มครองภัยธรรมชาติ 7 ชนิด ค่าเบี้ย 90 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 54 บาทต่อไร่ ธ.ก.ส.หนุน 36 บาทต่อไร่ เกษตรกรติดต่อซื้อกรมธรรม์ได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Advertisement

นายสมบูรณ์ ดาศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า “ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560 ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ในการเอาประกันภัย จำนวน 30 ล้านไร่ทั่วประเทศ และกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแก่เกษตรกรผู้ขอเอาประกันภัย แบ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ขั้นต่ำจำนวน 25 ล้านไร่ และพื้นที่จำนวนไม่เกิน 800,000 ไร่ สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้า สินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ของ ธ.ก.ส.ที่ประสงค์จะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมและเกษตรกรทั่วไป โดยเกษตรกรสามารถเลือกการรับโอนจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านบริการพร้อมเพย์ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างระบบประกันภัยพืชผลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อเกษตรกรไทย”

โดยกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และศัตรูพืชหรือโรคระบาด โดยจำนวนเงินความคุ้มครองสำหรับ 6 ภัยแรก จำนวน 1,260 บาทต่อไร่ และจำนวน 630 บาทต่อไร่

สำหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษี) โดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 54 บาทต่อไร่ และธ.ก.ส.จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 36 บาทต่อไร่ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธ.ก.ส.เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 เกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.สามารถซื้อกรมธรรม์ได้ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำหรับพื้นที่ภาคใต้ซื้อกรมธรรม์นี้ได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยเกษตรกรสามารถติดต่อซื้อกรมธรรม์ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธ.ก.ส. call center 02 555 0555