ทบ.เตรียมแผนย้ายค่ายทหารออกนอกเมืองหลวงเริ่มปี 62

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม /SBN

กองทัพบก โดยกรมยุทธการทหารบกประชุมเตรียมความพร้อม แผนการย้ายค่ายทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ออกนอกกรุงเทพฯ คาดเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ วันที่ 30 ก.ย.2562

Advertisement

กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.) ได้ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนรายการปรับโอนหน่วย และย้ายที่ตั้งหน่วยทหาร ซึ่งประชุมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประชุม เมื่อวันที่ 28 ส.ค. และก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 16 ส.ค. สำหรับหน่วยที่จะถูกย้าย ส่วนใหญ่เป็นหน่วยยานเกราะระดับกองพัน กองร้อย จากกรุงเทพฯ อาทิเช่น หน่วย ปตอ.และ ทหารม้ายานเกาะ ย่านเกียกกาย ทั้งหมด จะย้ายออกจากพื้นที่ตั้งเดิมไปอยู่ที่ จังหวัดสระบุรี หรือจังหวัดลพบุรี นอกจากนั้นหากมีความจำเป็นจะย้าย หน่วยปืนไปอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ตามแผนระยะที่ 2 ต่อไป

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

ส่วนการการปรับโอนหน่วยนั้น จะยุบเลิกหน่วยงานของทหารราบบางหน่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยให้โอนกำลังพลเฉพาะกำลังรบ รวมทั้งยุทโธปกรณ์ตาม ประเภทและความต้องการไปยังหน่วยรับโอน

ทั้งนี้ ทบ.จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการ โดยมีเสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ) เป็นประธาน ส่วนคณะทำงานดำเนินการ ปรับโอนหน่วย จะมีเจ้ากรมยุทธการทหาร (จก.ยก.ทบ.) เป็นประธาน โดยให้กำหนดแผนงานให้เสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.2561 และให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ วันที่ 30 ก.ย.2562

สำหรับในช่วงนี้ให้หน่วยที่ต้องโอนย้ายเตรียมชี้แจง ขอบเขตที่ดิน อาคาร พร้อมเสนอที่ตั้งใหม่, ความต้องการงบประมาณในการดำเนินการ โดยให้เสนอเป็น ระยะตามแผนงบประมาณแต่ละปี ทั้งนี้หน่วยจะต้องดูแลและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกำลังพลและครอบครัวให้ได้มากที่สุด