ร้องเรียน “ระฆัง”วัดดัง เข้าข่าย “หยามศาสนา” มหาดไทย-กทม.โดนหางเลขด้วย

ดราม่ากระแสโซเชี่ยล กรณีผู้ร้องเรียนวัดไทร เขตบางคอแหลม ตีระฆังดัง ศรีสุวรรณแจงอาจเจอโทษหนัก ฐาน “เหยียดหยามศาสนา” จำคุก 1-7 ปี ปรับ 2,000-14,000 บาท ขณะที่ก.มหาดไทย หรือ กทม. อาจมีความผิดฐานไม่ยอมใช้อำนาจในกฎหมายควบคุมอาคาร

Advertisement

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า กรณีมีผู้ร้องเรียนสำนักงานเขตบางคอแหลม เรื่อง การตีระฆังเสียงดัง จนรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงนั้น เป็นเรื่องที่ขัดต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนคนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการตีระฆัง หรือตีกลองเพล กลองย่ำค่ำ เป็นกิจของสงฆ์ที่ทุกวัดยึดถือปฏิบัติกัน

ทั้งนี้ปุถุชนชาวพุทธทั่วไปย่อมรู้และเคารพในหลักจริยวัตรที่พึงกระทำของวัดอันเป็นอัตลักษณ์ในทางพุทธศาสนา ซึ่งวัดไทรเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีอำนาจในการประกอบสังฆกรรมได้ทุกประเภท

ขณะที่ผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นชุมชนแปลกปลอมยุคใหม่รับสภาพปัญหาดังกล่าวไม่ได้ ถึงขนาดต้องไปร้องเรียนวัดและกดดันสำนักงานเขตจนต้องดราม่ามีการออกหนังสือเตือนนั้น อาจเข้าข่ายการ “เหยียดหยามศาสนา” ตามป.อาญา มาตรา 206 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับกฎหมายนี้มีเจตนารมณ์เพื่อปกป้องความรู้สึกของประชาชนในการนับถือศาสนา ซึ่งการพิจารณาความผิดตามมาตรานี้ต้องนำความรู้สึกของคนทั่วไปที่นับถือศาสนามาประกอบการพิจารณา หากคนทั่วไปเห็นว่าการกระทำนั้นเป็นการเหยียดหยามศาสนา ก็ต้องถือว่าเป็นการเหยียดหยามศาสนา แม้ผู้กระทำจะอ้างว่าตนไม่ได้มีเจตนาเหยียดหยามศาสนาแต่กระทำไปด้วยเจตนาอื่นก็ตาม

ดังนั้นหากผู้กระทำได้กระทำด้วยประการใดๆ อันคนทั่วไปเห็นว่าเป็นการเหยียดหยามศาสนา ซึ่งเป็นที่เคารพทางศาสนาของหมู่ชนใดและไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศาสนาใด โดยผู้กระทำรู้อยู่ว่าวัตถุหรือสถานที่นั้นเป็นที่เคารพในทางศาสนาแต่ได้กระทำการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาก็ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรานี้แล้ว ผู้กระทำจะอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาเหยียดหยามไม่ได้

นอกจากนี้เรื่องดังกล่าวยังกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยหรือ กทม.ซึ่งไม่ยอมใช้อำนาจในการออกประกาศหรือออกกฎกระทรวงตามมาตรา 13 แห่งพรบ.ควบคุมอาคาร 2522 กำหนดบริเวณห้ามการก่อสร้างอาคารสูงที่อยู่ใกล้วัดในรัศมีเกินกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป และไม่กำหนดให้อาคารที่ปลูกใกล้วัดต้องมีวัสดุป้องกันเสียงในการก่อสร้างอาคารด้วย จึงกลายเป็นปัญหาจนเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในปัจจุบันนั่นเอง