“เยาวชน 4.0”ผู้นำรุ่นใหม่กับประชารัฐพัฒนาการศึกษาไทยโดย“ซีพีออลล์”

64

เปิดเส้นทางปั้น “เยาวชน4.0” ผ่านแนวคิดใหม่ ของการพัฒนาระบบการศึกษาไทย สู่การลงมือปฏิบัติ มุ่งสร้างทักษะ โดยมีภาคเอกชนอย่าง “ซีพีออลล์” ให้การสนับสนุน ภายใต้แนวทางประชารัฐ มุ่งเป้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทย พัฒนาคน เพื่อพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“เด็กบางกลุ่มชอบเรียน เด็กบางกลุ่มชอบทำกิจกรรม เราต้องลองปรับเปลี่ยนวิธีคิด สร้างการเรียนรู้ให้เหมาะสม ในแบบที่เขาสนใจ ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถที่โดดเด่น ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กๆ จากนั้นก็สนับสนุนในด้านต่างๆ เช่นแนวทาง งบประมาณ เวลา  โดยให้คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม นี่คือความสำเร็จของการศึกษาอย่างแท้จริง ในความคิดของผม”

แนวคิดการพัฒนาการศึกษาของนายชัณต์ฎณัย ขุลีทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปฏิบัติการกระจายสินค้า บมจ.ซีพี ออลล์  หลังเข้าร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ School Partners หรือ SP ต่อเนื่องสู่ระยะที่ 2  ในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED ภายใต้การดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

นายชัณต์ฎณัย ขุลีทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯบมจ.ซีพี ออลล์

ชัณต์ฎณัย เล่าต่ออีกว่า เมื่อทราบว่ามีโครงการดังกล่าว ก็รีบอาสาเพื่อเข้าทำหน้าที่ทันทีตั้งแต่รุ่นที่ 1 รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับ SP รุ่นที่ 2 พร้อมกับรับผิดชอบดูแลโรงเรียน 6 แห่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิด โดยเข้าไปทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดแนะนำ ให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียน คุณครู โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตั้งแต่การกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ จุดประกายอาชีพในฝัน เพื่อให้เด็กๆ เติบโตไปเป็นคนเก่งและคนดี ส่วนคุณครูผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ก็นำเรื่องสื่อการเรียนการสอน ไปช่วยเสริมเพื่อช่วยให้ครูได้พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ชาวบ้านในชุมชน ก็ให้นำองค์ความรู้ ภูมิปัญญา มาสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนและคุณครู เช่น การทอเสื่อ ทอพรม สานสุ่มไก่ ทำการเกษตร เป็นต้น

ด้านนายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม เปิดเผยว่าโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากซีพี ออลล์ โดยมีชัณต์ฎณัย ขุลีทรัพย์ ผู้ทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่คอยให้คำแนะนำและผลักดันให้เกิด “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ”  ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกตำรา ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเข้ามาสร้างเสริมทักษะอาชีพต่างๆ อาทิ งานช่างยนต์ งานช่างไม้ ผลิตโต๊ะ ผลิตชั้นวางของ  สานสุ่มไก่จากไม้ไผ่ ทอเสื่อจากต้นกก

นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

รวมไปถึงการปลูกข้าว เพาะเห็ด  เลี้ยงปลา นำไปสู่การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มมัด ปลาตากแห้ง เห็ดทอด ทำให้นักเรียนเกิดวิชาชีพติดตัว ต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคต ส่งผลให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก

“นอกจากนักเรียนจะได้ทดลองประกอบอาชีพเบื้องต้นแล้ว กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้นักเรียน คุณครู และชาวบ้านมีรายได้ ซึ่งรายได้นี้ก็จะย้อนกลับไปสู่ชุมชนของเราด้วย ที่สำคัญคือเราจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรามี หรือสิ่งที่เราได้รับการแนะนำจากผู้นำรุ่นใหม่ สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับทุกคนและชุมชนได้จริง” นายสมเกียรติ อธิบาย

ด.ญ.พิมลมาศ นิยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองขามพิทยาคม

ขณะที่น้องพิมลมาศ นิยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองขามพิทยาคม เล่าเพิ่มเติมว่าหลังจากมีโครงการโรงเรียนประชารัฐเข้ามา ทำให้ตัวเองและเพื่อนๆ ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ยกตัวอย่างกิจกรรมทอพรมเช็ดเท้า  ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการคิดสร้างสรรค์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เกิดกระบวนการทำงานเป็นทีม และมีทักษะอาชีพติดตัว ซึ่งหลังจากที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ฝึกมานี้จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง สามารถขยายสู่ครอบครัวและชุมชนได้อีกด้วย ต้องขอขอบคุณโครงการโรงเรียนประชารัฐ และซีพี ออลล์ ที่ได้ให้โอกาสดีๆ พร้อมสนับสนุนงบประมาณทุกโครงการและทุกกิจกรรมที่ได้กลายเป็นความรู้ติดตัวต่อไป

ทั้งนี้นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นไปตามปณิธานขององค์กรนั่นคือ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน จึงได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

ซึ่งความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการร่วมมือกันสานต่อโครงการให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย พัฒนาคน เพื่อพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน