บัณฑิตตกงานแล้วแสนกว่า! ผู้ชายเสี่ยงเตะฝุ่นมากกว่าผู้หญิง

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

เศรษฐกิจ ดี๊…ดี สสช.รายงานสภาวะการว่างงานของประชาชน ประจำเดือนก.ย.61 ระบุบัณฑิตตกงานอื้อซ่า

รายงานภาวะการว่างงานของประชาชนประจำเดือนกันยายน ปี61 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ระบุว่า จำนวนคนว่างงานทั้งหมดอยู่ที่ 373,000 คน โดยกลุ่มคนที่ว่างงานมากที่สุดเป็น กลุ่ม “บัณฑิต” หรือผู้ที่จบในระดับอุดมศึกษา กว่า 145,000 คน รองลงมา คือระดับมัธยมต้น 97,000 คน และมัธยมปลาย ประถมศึกษา และผู้ที่ไม่มีการศึกษาหรือต่ำกว่าประถมศึกษา ตามลำดับ

โดยเมื่อแบ่งเป็นตามอายุ พบว่าผู้มีอายุ 15-24 ปี ว่างงานถึง 5.1% ซึ่งเป็นปกติของคนกลุ่มนี้ ส่วนกลุ่มผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป คิดเป็น 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และผู้ชายจะว่างงานมากกว่าผู้หญิง ซึ่งผู้ชายมีอัตราการว่างงานที่ 1% ส่วนผู้หญิง 0.9% สำหรับเรื่องของประสบการณ์การทำงาน พบว่ามีกลุ่มคนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนมีจำนวน 178,000 คน (47.7%) ส่วนผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 195,000 คน (52.3%) โดยผู้ว่างงานในภาคการบริการและการค้า 82,000 คน ภาคการผลิต 96,000 คน ขณะที่ผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรมมีจำนวน 17,000 คน