ปลื้มปริ่ม Doing Businessไทยติดอันดับ27ของโลกแต่เป็นรองสิงคโปร์ –มาเลย์

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

เข้าถึงการประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น ไทยติดอันดับที่ 27 ของโลก จาก 190 ประเทศ ธนาคารโลก จัดลำดับ อยู่ที่สามของอาเซียน เป็นรองแค่สิงคโปร์ –มาเลย์

Advertisement

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. กล่าวว่า ธนาคารโลก ประกาศผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Doing Business 2019 ไทยได้คะแนน 78.45 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก อยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยภาพรวมของคะแนนดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาจากการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ 4 ด้าน คือ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ด้านการชำระภาษี และด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งการขอใช้ไฟฟ้าเป็นด้านที่มีการพัฒนาโดดเด่นที่สุด จนติดอันดับที่ 6 ของโลก

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.)

โดยหลักเกณฑ์ที่ธนาคารโลกใช้ในการประเมินและจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ คือ ขั้นตอนดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ เช่น กฎหมายและกฎระเบียบ พร้อมทั้งเปลี่ยนวิธีการนับคะแนนที่แสดงผลตรงกับความจริงมากขึ้น แม้ไทยจะตกอันดับจากปีที่ผ่านมา 1 อันดับ แต่คะแนนการประเมินสูงขึ้น

สำหรับ เป้าหมายของการพัฒนาการให้บริการในการประกอบธุรกิจ คือ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่เกิดขึ้นด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน จะช่วยให้การจัดอันดับในปีถัดไปดีขึ้น

โดยขณะนี้ ก.พ.ร. กำลังพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหลังบ้านของภาครัฐ ถ้าภาครัฐสามารถลดการขอสำเนาเอกสารทางราชการที่ไม่จำเป็นได้ และดำเนินการขออนุญาตประกอบธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ จะช่วยลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งจะเร่งผลักดันปรับปรุง แก้ไข กฎหมายและกฎระเบียบให้มีขั้นตอนที่ลดลง