กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง 350 เขตเสร็จแล้ว

กกต.

กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จแล้ว จ่อชงเข้าครม.สัปดาห์หน้า คาดโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส. 26 ธ.ค. ประกาศ กกต. 28 ธ.ค. กำหนดวันเลือกตั้ง

Advertisement

มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตเสร็จสิ้นแล้ว หลังมีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2561 ให้ กกต.รับเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติม โดยให้พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธ.ค.ซึ่ง กกต.ได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ 19-25 พ.ย. มีเรื่องร้องเรียนเข้ามารวม 95 เรื่องใน 31 จังหวัด และที่ประชุม กกต.ได้เริ่มพิจารณาคำร้องเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ขณะนี้อยู่ระหว่างประธาน กกต.ลงนาม และสำนักงาน กกต.ดำเนินการในเรื่องการนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นอกจากนี้ ที่ประชุม กกต.ยังเห็นชอบกับแผนเตรียมการเลือกตั้งหลัง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ และได้มีการส่งให้ คสช.และรัฐบาลแล้วตามที่มีการร้องขอมาเพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม ครม.สัปดาห์หน้าและนำไปหารือในการประชุมแม่น้ำ 5 สายกับตัวแทนพรรคการเมือง โดยระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละเรื่องจะเร็วขึ้นจากแผนเดิมประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งตามแผนปฏิบัติการล่าสุดที่เสนอนั้น หลัง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธ.ค.แล้ว กกต.และเสนอให้รัฐบาลนำร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 26 ธ.ค. จากนั้นในวันที่ 28 ธ.ค.จะมีประกาศ กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง และกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งคือวันที่ 14-18 ม.ค. 2562

มีรายงานว่า มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดาเนินการ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวกาหนด และประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและเป็นการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น


ต่อมาได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง การดาเนินการ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอานาจในการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการพิจารณาหรือดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามหมวด ๓ การจัดการเลือกตั้ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๗ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ให้ได้ข้อยุติ โดยหากเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจดาเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือมติใดๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกไว้ ก็ให้สามารถดาเนินการต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กาหนดระยะเวลา ในการยื่นคาร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้มีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๓๕๐ เขตเลือกตั้ง จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ คาสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกาศเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ทราบทั่วกัน