ท่องเที่ยว 4.0 สแกน คิวอาร์โค้ท เข้าถึง 16 ชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมโคราช

76

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา,การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา,บริษัท อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด และ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นครราชสีมา เปิด “โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุดที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ปลูกฝังให้ประชาชน และเยาวชน ในพื้นที่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสมัยใหม่ ใช้ QRCODE เข้าถึงชุมชน

รุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่ม เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมของ การค้าชายแดน สังคมเป็นสุข” อันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดชัยบุรินทร์

รุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา

 

โดยมีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมระดับประงเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง และเป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันเป็นหนึ่งในนโยบายของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดชัยบุรินทร์ ที่จะต้องเร่งให้การส่งเสริม

ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดชัยบุรินทร์ ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลากหลายแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น 6 กลุ่มอันได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต  แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งมรดกประเพณี แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและบันเทิง

สำหรับการจัดโครงการ“โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุดที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ช่วยปลูกฝังให้ประชาชน และเยาวชน ในพื้นที่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสมัยใหม่ ให้สารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้

สัญญา อินติยะ ผู้บริหารบริษัท อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค  จำกัด ตัวแทนผู้จัดทำโครงการ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการได้แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ 1.กิจกรรมการเสริมศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสมัยใหม่ 2.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว 3.กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิตอล และ 4.การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

สัญญา อินติยะ ผู้บริหารบริษัท อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค  จำกัด

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว โดยใช้ เทคโนโลยี QRCODE ติดตามป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสแกนเพื่อเข้าถึงแหล่งชุมชน ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นี้ โดยเป็นการส่งข้อมูล รายชื่อโฮมสเตย์ พร้อมห้องพักที่ว่าง และรายละเอียด,ร้านอาหารในชุมชนพร้อมเรียกดูเมนูอาหาร,สินค้า OTOP ของชุมชน พร้อมราคา,สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว จะถูกแสดงผ่านการอ่าน QRCODE เพียงครั้งเดียว

สำหรับ 15 ชุมชนท่องเที่ยวท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการคือ 1.บ้านท่าช้าง อ.ปากช่อง  2. อ่างห้วยซับประดู่  อ.สีคิ้ว 3. คลองแจ้ง อ.สีคิ้ว  ท่าช้าง อ.ปากช่อง 4. บ้านไร่  อ.ด่านขุนทด 5. บ้านไท-ญวน อ.สีคิ้ว  6. ดอนกลอย อ.ด่านขุนทด 7. โนนกระถิน อ.สีคิ้ว 8. เหวปลากั้ง อ.ปากช่อง 9. คลองดินดำ อ.ปากช่อง 10. ภูไทพัฒนา อ.ปากช่อง 11. บ้านใหม่สันติ อ.สูงเนิน 12. บ้านคลองขวาง อ.สูงเนิน 13. บ้านมะเกลือเก่า อ.สูงเนิน 14. บ้านนาใหญ่ อ.สูงเนิน 15. บ้านโนนตะโก อ.สูงเนิน 16.บ้านหนองรี อ.สีคิ้ว

นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดฝึกอบรมให้แต่ละชุมชนสามารถอัพเดทข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว โฮมสเตย์ ร้านอาหาร สินค้า OTOP ได้ด้วยตนเอง โดยใช้บัตร QRCODE ในการเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนต่าง ๆ ทางโครงการมุ่งเน้นให้ชุมชนที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยว สามารถใช้งานง่าย และอัพเดทข้อมูลชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา ระบบทั้งหมดเริ่มใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ในต้นเดือนมกราคม 2562 โดยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และนำไปต่อยอดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม