กสทช.คืนความสุขให้ผู้มีรายได้น้อย! ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านฟรี3ปี

กสทช.ให้ผู้มีรายได้น้อย 1.8 ล้านคน ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านฟรี 3 ปี หน่วยงานรัฐใช้อินเทอร์เน็ตงานฟรี 5 ปี

Advertisement

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.สนองนโยบายรัฐบาล คืนความสุขให้กับประชาชนคนไทย ผู้มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน หรือ 1.8 ล้านคนในพื้นที่ชายขอบ 3,920หมู่บ้าน ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 3ปี งบประมาณรวม 4,000ล้านบาท ส่วนหน่วยงานรัฐใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 5 ปี โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920หมู่บ้าน

ทั้งนี้ จะเริ่มต้นเปิดให้บริการ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Free WiFi) ทั้งในชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 5,992 จุด แบ่งเป็นติดตั้งในชุมชนในหมู่บ้าน 3,912 จุด โรงเรียน 1,210 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) 107 แห่ง รวมถึงมีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ(ศูนย์ USO Net) จำนวน 763 ศูนย์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และมีเจ้าหน้าประจำศูนย์คอยให้คำแนะนำ ให้บริการฟรี 5 ปี และสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในครัวเรือนสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ในราคา 200 บาทต่อเดือน

เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจข้อมูลจากพื้นฐานเชิงสังคม พบว่าประชากรทั้งหมดในพื้นที่โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของ กสทช. มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 2.1 ล้านครัวเรือน โดยเป็นประชากรที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและฐานะยากจนประมาณ 6 แสนกว่าครัวเรือน หรือคิดเป็นจำนวนประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน

ซึ่งถึงแม้ว่าสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดอัตราค่าบริการ 200 บาทต่อครัวเรือน/เดือนดังกล่าวแล้วพบว่ายังคงเป็นอุปสรรคต่อครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในระดับครัวเรือน ดังนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่โครงการสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น การศึกษาทางไกล การรักษาสุขภาพทางไกล คณะกรรมการ กสทช. จึงได้มีมติให้ดำเนิน “มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560”

โดย กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต อัตราความเร็ว 30/10 Mbps เป็นเวลา 36 เดือน โดยจะเริ่มต้นให้บริการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และสิ้นสุดโครงการพร้อมกัน สิ้นเดือนเมษายน 2565

 

ภาพ NBTC Academy