เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสาหร่าย” โชว์ศักยภาพผู้นำด้านชีวภาพ อาเซียน

27

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว) จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสาหร่ายอย่างเป็นทางการ โชว์พันธุ์สาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศ กว่า 1,000 สายพันธุ์ หวังยกระดับงานวิจัยพัฒนาต่อยอดสร้างประโยชน์ครอบจักรวาล ตอบรับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน
ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสาหร่าย หรือ TISTR ALGAL EXCELLENT CENTER เปิดเผยว่า ศูนย์ฯดังกล่าว เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการพัฒนาพืชพันธุ์ทางทรัพยากรชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การต่อยอดรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร รวมถึงการใช้ผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ในทางการแพทย์ต่อไป


ด้าน ดร.ชุติมา เอียมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว) กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557 จนถึงปี พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพด้านสาหร่าย พร้อมทั้งดำเนินการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/เทคโนโลยีนวัตกรรม และการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายแก่ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการผลิตชีวมวลสาหร่ายเพื่อเป็นวัตถุดิบ ในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อาหาร เภสัช สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน


นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการวิจัย พัฒนาการผลิตพลังงาน และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสาหร่ายแก่ภาคเอกชนผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการ การอบรม การปฏิบัติงานร่วม ทั้งที่ วว. และสถานที่ต่างๆของเอกชน ด้วยกระบวนการเป็นพี่เลี้ยง ตลอดจนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านการลงทุนงานวิจัยพัฒนาด้านสาหร่าย และการนำผลงานวิจัย ที่ได้ไปใช้ในการผลิตเชิงพาณิชย์


“ด้วยศักยภาพการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายในด้านต่างๆ และความพร้อมของ วว. ในการดำเนินงานด้านการวิจัยสาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มขนาดเล็กอย่างครบวงจร ก่อเกิดผลงานจนได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากรากฐานทางทรัพยากรชีวภาพตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน โดยปัจจุบันศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการยกระดับงานวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านสาหร่าย อย่างครบวงจรให้กับทุกภาคส่วนต่อไป” ดร.ชุติมาฯ กล่าวในตอนท้าย