พกบัตรเข้าคูหา24มีนาฯ62กาใบเดียว ใครเมินพลาดไปเลือกตั้งเสียสิทธิ5ข้อ

หยิบบัตรประชาชนแล้วไปกาพรรคที่ใช่คนที่ชอบ บัตรใบเดียว! ไปเลือกตั้ง…ใครไม่เลือกเสียสิทธิตามนี้นะขอบอก เลือกตั้งคราวนี้มีเวลามากขึ้น เปิดคูหา 8.00น. และปิดคูหา 17.00 น.

Advertisement

วันเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ ประชาชนคนไทยทุกคนควรร่วมกันออกไปใช้สิทธิกำหนดอนาคตร่วมกันของประเทศ โดยในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ เผื่อหลายคนยังไม่รู้ว่า ถ้าไม่ออกไปเลือกตั้งจะมีอะไรตามมา ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ หากไม่ออกไปเลือกตั้งมีอะไรบ้างไปดูกันเลย…

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 35 บัญญัติสิทธิที่จะถูกจำกัด หากผู้มีสิทธิไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควรไว้ ดังนี้

1.การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2.สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

3.การสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

4.การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

และ 5.การดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เผื่อไม่ให้ต้องเสียสิทธิ และเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ฉะนั้นทุกคนควรไปเลือกตั้ง และอีกเรื่องที่สำคัญ คือการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.2561 นี้ จะมีการเพิ่มเวลาปิดคูหา คือสามารถไปเลือกตั้งได้ตั้งแต่ 8.00 น.จนถึง 17.00 น. เพิ่มเวลาขึ้นจากเดิม 2 ชั่วโมง ฉะนั้นอย่านอนหลับทับสิทธิ หยิบบัตรประชาชนแล้วพากันไปเลือกตั้งกันเถอะ …