แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานผิดมั้ย? รมว.แรงงานแจง

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานแจง แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา เปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มท้องที่การทำงานได้

Advertisement

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างและย้ายพื้นที่ทำงานได้ว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้ควบคุมประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน ซึ่งล่าสุดกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้องและทำงานกับนายจ้างแต่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ก็สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

โดยกระทรวงแรงงานได้อำนวยความสะดวกให้ไปติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของแรงงานต่างด้าว โดยชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอจำนวน 100 บาท และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง 900บาท โดยไม่ต้องไปตรวจสุขภาพ ขณะเดียวกัน แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้ทุกสถานที่กับนายจ้างตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที่เดียวกันโดยไม่ต้องเพิ่มสถานที่ทำงานแต่อย่างใด ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 หลังจากนั้นนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694