“สโมสรไลอ้อนส์ประเทศไทย”อบรมผู้นำพร้อมช่วยเหลืองานด้านสังคม

16

สโมสรไลอ้อนส์ประเทศไทย”อบรมผู้นำระดับภาค เตรียมพร้อมสำหรับการสร้างกิจกรรมสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต

นายสมศักดิ์  โล่ห์วิสุทธิ์ อดีตกรรมการอำนวยการไลอ้อนส์สากลและผู้ประสานงาน มูลนิธิไลอ้อนส์สากลในประเทศไทย ในฐานะผู้แทนจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำให้แก่นายกสโมสรไลอ้อนส์ของแต่ละภาค เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำภาคในอนาคต ซึ่งหลักสูตรการอบรมจัดขึ้น 2 คืน 3 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 26 ท่าน ณ โรงแรมทาว อิน ทาว กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติขึ้นบรรยาย ประกอบด้วย นายประหยัด ศิรินภาพันธ์ พ.ญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ พ.ต.ญ.อังคณา แมลงภู่ทอง และ ทพ.ญ.ศุภลักษณ์ จันทามงคล

นายสมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์ อดีตกรรมการอำนวยการไลอ้อนส์สากล

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำขององค์กรไลอ้อนส์ของแต่ละภาคในประเทศไทยให้มีคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ การมอบหมายงาน การสร้างทีม การเรียนรู้ระบบของมูลนิธิไลอ้อนส์ว่าทำอะไรบ้าง และอื่นๆ ที่สำคัญ เรียนรู้การบริหารจัดการ การให้บริการต่อชุมชน หรือโครงการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆตามแต่ละชุมชนที่มีความต้องการขอความช่วยเหลือเข้ามาที่สโมสรไลอ้อนส์

“ สโมสรไลอ้อนส์ประเทศไทย” มีสมาชิกอยู่ประมาณ 9พันกว่าราย ขึ้นตรงต่อเครือข่ายสโมสรไลอ้อนส์ 380 สโมสร แบ่งออกเป็น 6 ภาค ประกอบด้วย ภาค A1 / A2 / B / C / D / E ครอบคลุมทั่วประเทศไทย  ซึ่งผู้นำที่เข้ารับการอบรมจะเชื่อมต่อกันและบางครั้งจะต้องทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อเป้าหมายที่ดีต่อสังคมชุมชน และการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างผู้นำให้มีคุณภาพเทียบชั้นไลอ้อนส์สากล ”

ด้าน พล.ต. รณฤทธิ์ ถาวรพานิช นายกสโมสรไลอ้อนส์ หอวังหลักสี่ กรุงเทพ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แสดงความคิดเห็นว่าขอขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน การอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้ดีมาก ท่านวิทยากรให้ความรู้ดีมาก หลายสิ่งที่ไม่เคยรู้ ก็ได้รู้และเติมเต็มจากสิ่งที่ขาดหายไป ที่สำคัญ ได้รู้จักเพื่อนสมาชิกทั้ง 6 ภาค ไม่คาดคิดว่าการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้จะสร้างความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดี หากมีครั้งต่อไปจะขอมาร่วมอีก

ดร.สุพรทิพย์ พรหมจรรยา ว่าที่นายกสโมสรไลออนส์ ราชดำริ กรุงเทพฯ  กล่าวว่า เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ผู้นำ เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสำเร็จขององค์กรการได้เข้ามาอบรม พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทำให้ทราบว่า การเป็นผู้นำของสโมสรไลอ้อนส์ควรทำอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร และได้เข้าใจถึง LCIF และอื่นๆ ตลอดจนเรียนรู้หลักการต่างๆ ที่ต้องนำไปใช้ในการเป็นผู้นำของไลอ้อนส์สากล