ผมขอยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรม… คำกล่าววาระแรกของ “บิ๊กตู่” ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2

นายกฯ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกล่าวกับประชาชนในวาระแรกของการรับพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรี

Advertisement

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 ณ ห้องภักดีบดินทร์ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีฯ เข้ารับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวกับประชาชน ว่า

“ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นเกียรติยศและเป็นศิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ ผมและครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ทั้งจะปฏิบัติงานสนองพระราชโองการตามพระปฐมบรมราชโองการ

ผมขอยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จะเพียรพยายามมุ่งมั่นทำงาน และพร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพ ทุกช่วงวัย ในการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

ตลอดจนการป้องการทุจริตคอรัปชั่น ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง และการที่มีเอกชนเป็นส่วนร่วม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เปิดโอกาสในเยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ทันต่อการแปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และเทคโนโลยี

พร้อมกันนี้ จะสร้างสรรค์สังคม ให้มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เกื้อกูลกันในทุกโอกาส ทั้งนี้ ก็เพื่อความกินดีอยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในการทำหน้าที่ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ขอขอบคุณพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ที่สนับสนุนให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่ อย่างที่ทุกคนคาดหวังตั้งใจไว้

ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนภาคประชาสังคม ที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมกันเป็นพลังที่คอยเกื้อหนุน และร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล และพวกเราทั้งหมด เพื่อจะนำพาประเทศไทยของเราให้มีความสงบร่มเย็น มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป”