ชวนชมงาน “Fruit & Product YALA Festival” สินค้าเกษตรของดีเมืองยะลา

ชวนชมงาน “Fruit & Product YALA Festival” ของดีเมืองยะลา เลือกซื้อสินค้าเกษตร-เกษตรแปรรูป จากผู้ประกอบการในยะลาโดยตรง ณ MBK AVENUE OUTDOOR ZONE C 25 – 29 ก.ค.นี้

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 จังหวัดยะลาและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ได้จัดพิธีเปิดงาน “Fruit & Product YALA Festival” ณ MBK AVENUE OUTDOOR ZONE C โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน

ทั้งนี้ภายในงาน “Fruit & Product YALA Festival” เป็นการนำสินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปของจังหวัดยะลา มาจัดจำหน่าย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร – เกษตรแปรรูป เพื่อให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ Biz Club SMEs, กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ซึ่งการดำเนินโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการตลาดสินค้าสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปของจังหวัดยะลา ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงตลาดในประเทศและต่างประเทศได้ต่อไป เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด โดยดำเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิ 1. การรักษาเสถียรภาพราคา โดยการบริหาร จัดการเกษตรแผนใหม่ “ตลาดนำการผลิต” 2. สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตและทำการตลาดเพื่อลดต้นทุนการผลิต การตลาด

3. การขยายผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ประชารัฐสมัยใหม่ และ Smart Farmer เชื่อมโยงกับการตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งการสร้างและขยายเครือข่ายภาคการค้าทั้งในและภูมิภาคอื่นด้วยการส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกร ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน และต่อยอดพัฒนาให้เป็นนักการณ์ตลาดมืออาชีพที่รู้เท่าทันสถานการณ์ และเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยการตลาดนำการผลิต 4. เชื่อมโยงการตลาด 4.0 โดยใช้ระบบการตลาดออนไลน์เข้ามาบริหารจัดการอย่าง เป็นระบบ ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถช่วยผลักดันการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การส่งออก

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมอุดหนุน ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการ และร่วมสนับสนุนสินค้าขึ้นชื่อของ จังหวัดยะลา ในงาน “Fruit & Product YALA Festival” ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 -20.00 น. ณ MBK AVENUE OUTDOOR ZONE C