“พช.” ชวนคนรักสุขภาพร่วม “เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง” ณ เขื่อนขุนด่าน

อธิบดี พช. ชวนคนรักสุขภาพ ร่วมโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง CDF CHARITY RUN 2019 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และนายพลธรรม พลการ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก ร่วมแถลงข่าวโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายนิสิต กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับจังหวัดนครนายก จัดโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ และนำไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกอีกช่องทางหนึ่ง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก 2. ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก 3. ประเภท Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท ซึ่งผู้เข้าเส้นชัยในประเภทนี้นอกจากจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ชาย 1 ถ้วย และหญิง 1 ถ้วย

นอกจากนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษ ทางโครงการจะเปิดช่องทางรับสมัครประเภท VIP โดยมีค่าสมัครขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก พร้อมใบประกาศนียบัตร

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม องค์กร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ตลอดจนชมรมวิ่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “เดินวิ่ง แบ่ง ปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี CDF Charity Run 2019” โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.runlah.com/events/cdf19 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมจะถูกส่งต่อเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นอนาคต และเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

สำหรับท่านใดที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์ฯ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 0 2141 6128, 0 2141 6151 และท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบถามข้อมูลและร่วมทำบุญบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cdf.cdd.go.th โดยใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย