นั่งฟรีรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่แค่สถานีเดียว”หมอชิต-ลาดพร้าว”คมนาคมจัดไม่หนัก!

เปย์ไม่สุดทาง? คมนาคมเปิดนั่งฟรีรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่แค่สถานีเดียวนะ .. “หมอชิต-ลาดพร้าว” เริ่ม 9 สิงหาคมนี้ ปลัดฯอ้างลดปัญหาจราจรได้

Advertisement

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สรุปผลการประชุมดังนี้

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม

ที่ประชุมได้ติดตามผลการเดินเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ซึ่งเปิดให้บริการเดินรถต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสำโรง ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีสถิติผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 70,000 คนต่อวัน และติดตามความพร้อมการเปิดเดินรถช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จะเปิดให้บริการจากสถานีหมอชิตถึงสถานีห้าแยกลาดพร้าว จำนวน 1 สถานี โดยไม่คิดค่าโดยสาร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและบรรเทาปัญหาการจราจร ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มอบให้มีการพิจารณาดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผู้โดยสารเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป และได้สั่งการเน้นย้ำในการให้ความสำคัญกับพื้นที่ทางเท้าที่ต้องมีอย่างน้อยกว้าง 1.5 เมตร พร้อมทั้งให้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการระบบรถไฟฟ้าทั้งภายในสถานีรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า และบริเวณรอบพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า รวมถึงศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าอาคารและลานจอดรถทุกแห่ง

และที่ประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ของ รฟม. ให้ กทม. (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงฯ ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ที่ว่าเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ รฟม. และ กทม. จะจัดทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมอีกฉบับเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรายการทรัพย์สินโครงการฯ รายการที่ดิน รายการภาระทางการเงิน รายการบัญชีคดีความ และรายการภาระผูกพันกับหน่วยงานอื่น

เรื่องต่อมาที่ประชุมฯ ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี ในการกำหนดมาตรฐานในการให้บริการระบบขนส่งทางราง ทั้งในด้านความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก และด้านอื่น ๆ และแนวทางการบูรณาการให้การบริการระบบขนส่งทางรางร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น รวมถึงการจัดทำโครงการพัฒนาที่ดินของ รฟม. ที่ได้จากการเวนคืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่บริเวณอาคารจอดแล้วจรของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว