“อู๊ดด้า” แจกบ้าน 120,000หลัง..ตามโครงการบ้านมั่นคง

“จุรินทร์” แจกบ้านมั่นคง ตลอดแนวคลองลาดพร้าว ตั้งเป้าทั่วประเทศ 1,200,000 หลังภายในระยะเวลา 10 ปี

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมคลองลาดพร้าว เพื่อมอบบ้านมั่นคงในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ก่อสร้างเสร็จบางส่วนแล้วตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการรุกรามลำน้ำสาธารณะ

Advertisement
“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลจะทำบ้านมั่นคงจาก 120,000 หลังให้เป็น 1,200,000 หลังภายในระยะเวลา 10 ปี นี่คือเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลที่จะกระทำต่อไป สำหรับที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ริมคลองเปรมประชากร ริมคลองบางซื่อ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนี้บ้านที่รัฐบาลได้มาช่วยดำเนินการโดย พอช.และกระทรวง พม. เพื่อให้พี่น้องจัดการที่อยู่อาศัยตามวิถีทางที่ถูกต้องเพื่อให้พี่น้องมีชุมชนที่มั่นคงแข็งแรงและมีความสุขต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าว สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ส้าหรับชุมชน ริมคลอง ในปี 2559 ครม. มีมติให้ พอช. ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรม ประชากร จ้านวน 74 ชุมชน 2 คลอง 11,004 ครัวเรือน ระยะเวลา 3 ปี ไ(2559-2561) และต่อมาได้ปรับแผนให้ ด้าเนินการคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อจ้านวน52ชุมชน 7081 ครัวเรือนให้แล้วเสร็จในปี 2561เพื่อเป็น ต้นแบบในการพัฒนาคลองเปรมประชากรต่อไป สำหรับโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย ต่อเนื่องกันมา

ด้านความคืบหน้าโครงการชุมชนริมคลอง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 สามารถดำเนินการได้ 35 ชุมชน 3,308 ครัวเรือน จากพื้นที่ทั้งหมดที่ด้าเนินการได้ 5,029 ครัวเรือน และ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 สามารถตอกเสาเข็มเขื่อนได้ 30,839 ต้น (คิดเป็นร้อยละ 51.40 ของ 60,000 ต้น) งบประมาณเงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค 50,000บาท/ครัวเรือนงบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 360,000บาท ต่อ ครัวเรือน เงินอุดหนุนสร้างบ้าน 25,000 บาท/ครัวเรือน งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 72,000 บาท/ครัวเรือน บริหารจัดการชุมชนละ 50,000 -500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศต่อไป