วิชารักชาติยิ่งชีพแบบนี้ก็มีนะม.นเรศวรเปิดสอนคณาจารย์คนดังเพียบ

ม.นเรศวรปิ๊งไอเดียร์รักชาติ เตรียมเสนอเปิดรายวิชา “รักชาติยิ่งชีพ” พร้อมรายชื่ออาจารย์พิเศษ คนดังทั้งในแววงการเมือง ผู้สื่อข่าว ศิลปิน

Advertisement

“ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร” รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เตรียมเสนอเปิดสอนในรายวิชา “รักชาติยิ่งชีพ” ต่อสภามหาวิทยาลัยม.นเรศวร พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน อาทิ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตพระพุทธอิสระ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นต้น เพื่อบรรยายร่วมพร้อมปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษา รักชาติรักแผ่นดิน

 

สำหรับร่าง มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา “รักชาติยิ่งชีพ My Beloved Country” มีรายละเอียดดังนี้ วิชาศึกษาทั่วไป หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ผู้สอน 1. พล.ต.นพ. เหรียญทอง แน่นหนา 2. นาย สุวิทย์ ทองประเสริฐ (พุทธะอิสระ) 3. นาย เสรี สุวรรณภานนท์ 4. พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 5. พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน 6. นาง หฤทัย ม่วงบุญศรี
7. นาย สมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร) 8. นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 9. นาย กนก รัตน์วงศ์สกุล
10. นาย สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ฯลฯ

สำหรับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชาดังกล่าว คือ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และความหวงแหน ในความเป็นชาติไทย สำนึกในบทบาทและความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์นับแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายในรายวิชา ว่า ชาติและความรักชาติ บทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ศาสนาประจำชาติและความเสี่ยงจากผู้บ่อนทำลาย เผด็จการประชาธิปไตยและทางรอดของชาติ ความสำคัญของการเกณฑ์ทหารและแสงยานุภาพกองทัพ ความสำคัญของการรัฐประหารต่อการปราบปรามคอรัปชั่นและปกป้องสถาบัน ภัยคุกคามจากแนวคิดเชิงสังคมนิยมซ้ายจัด สื่อสังคมออนไลน์และอันตรายจากข่าวลวง ระบอบการศึกษาและความจำเป็นของระบอบอำนาจนิยม การแบ่งแยกดินแดนและบ่อนทำลายโดยคนชายขอบ ลัทธิชังชาติและกลยุทธ์การรับมือ วุฒิสมาชิกแต่งตั้งเหมาะกับประเทศไทยอย่างไร องค์กรอิสระและตุลาการวิวัฒน์ผู้ปิดทองหลังพระ ทุนนิยมสามานย์ คนรุ่นใหม่กับการพิทักษ์ความเป็นไทย