ร่างพ.ร.บ.งบฯปี63วงเงิน3.2 ล้านล้านบาทผ่านสภาแล้ว!

สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนน 253 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง นายกฯเผยโล่งใจ พร้อมใช้เม็ดเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Advertisement

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท (3,200,000 ล้านบาท )ในวาระที่ 2 และ 3 ใช้เวลาการพิจารณาทั้งสิ้น 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-11 มกราคม 2563 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีทั้งสิ้น 55 มาตรา ปรับลดทั้งสิ้น 16,231 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดสรรให้กับส่วนราชการ และองค์กรอิสระอื่นๆ โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระ 3 ด้วยคะแนน 253 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 และระบุว่า ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การใช้จ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำ ทั่วถึงประชาชน พร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะของสมาชิก เพื่อส่งให้หน่วยงานต่างๆประกอบการพิจารณา ขอให้มั่นใจว่างบประมาณจะใช้ตามวัตถุประสงค์ โดยรัฐบาลจะกำกับดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ขวา) ระหว่างเข้ามร่วมระชุมฯ

“สำหรับการพิจารณาร่างงบฯ เมื่อผ่านสภาฯ ก็สบายใจ เพราะทุกคนช่วยกันอยู่แล้ว นี่ก็คือปัญหาแหละ ถ้างบประมาณออกไม่ได้ ก็ทำงานลำบาก จะได้ดูแลประชาชนได้เต็มที่ต่อไปนี้ รัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่ ทุกคนก็ร่วมมือกันทั้งหมด”

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่รับผิดชอบหน้าที่ต่อบ้านเมือง และขอให้สมาชิกทุกคนได้ใช้วันหยุดชดเชยที่อดหลับอดนอน ก่อนจะสั่งปิดการประชุมในเวลา 17.41 น. (11ม.ค.63)

สำหรับ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว่าจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาในจันทร์ที่ 13 มค. 63 โดยวุฒิสภามีกรอบเวลาการพิจารณา 20 วัน แต่ไม่สามารถแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ จากนั้น ส่งไปยังคณะรัฐมนตรี ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้ต่อไป