ครูไอดอลต้นแบบ ครุศาสตร์ม.สวนดุสิต เติมศักยภาพนศ.สู่การพัฒนาท้องถิ่น

ม.สวนดุสิตสร้างครูมืออาชีพ ยกเครื่องเติมเต็มศักยภาพรับการศึกษาในโลกอนาคต เติมลักษณะความเป็นครู หวังเป็นไอดอลครูต้นลงสู่พื้นที่ร่วมพัฒนาท้องถิ่น

Advertisement

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ม.สวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรหมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “คุณลักษณะครูต้นแบบอย่างมืออาชีพ” อาจารย์ธนิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพสำหรับครูยุคดิจิทัล” และ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “รอบรู้เรื่องการเงินกับครูในศตวรรษที่ 21” ณ Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โดย ดร.วีณัฐ กล่าวถึงการสร้าง ไอดอลครูต้นแบบว่า “ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และในด้านสังคมมีผลโดยตรงต่อวิชาชีพครู และระบบการศึกษา ที่จะต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพครู ที่จะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ ที่จะเป็นทั้งความพร้อม และ ศักยภาพสำหรับเตรียมการเป็นครูในอนาคต

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ม.สวนดุสิต

จึงได้มีโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมุ่งหวังสร้างครูที่มีคุณสมบัติเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้และมีทักษะในหลากหลายมิติ เพื่อลงไปเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาในท้องถิ่นต่างๆ ได้อย่างลงตัว และทันกับโลกแห่งการศึกษาและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน” รองคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าว