กปภ.เร่งกู้สถานการณ์สกลนคร

สกลนครท่วมหนัก กปภ.เร่งกู้สถานการณ์ให้จ่ายน้ำปกติ

Advertisement

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันสามารถผลิตและจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครและใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกามีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภค แม้เกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.คนกลาง

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า อิทธิพลของพายุเซินกาที่แผ่เข้าปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับสภาวะน้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสกลนคร นครพนม และเลย ทั้งนี้ มี กปภ.ได้รับผลกระทบ 5 สาขา คือ กปภ.สาขาสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน สาขาพังโคน จ.สกลนคร สาขาศรีสงคราม จ.นครพนม และ สาขาด่านซ้าย จ.เลย อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาดังกล่าวยังคงสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้ แม้ว่าหน่วยบริการเต่างอยของ กปภ.สาขาสกลนคร และหน่วยบริการวาริชภูมิของ กปภ.สาขาพังโคน จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดผลิตน้ำประปา แต่ก็ได้ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นให้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นไปก่อน ควบคู่ไปกับแก้ไขปัญหาให้สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ (31 กรกฎาคม 2560)

ทั้งนี้ กปภ. ได้กำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยให้ กปภ.สาขาต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 มาตรการหลัก คือ 1.มาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เช่น การเฝ้าระวังแหล่งน้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จัดทำแผนและซักซ้อมวิธีป้องกันภายในระบบผลิตน้ำประปา 2.มาตรการเผชิญเหตุ เช่น การเฝ้าระวังเครื่องสูบน้ำมิให้ถูกน้ำท่วมและย้ายเครื่องสูบน้ำไปยังจุดที่พ้นน้ำจากระดับน้ำท่วมถึง ควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดได้มาตรฐานตลอดเวลา ตลอดจนการรับน้ำประปาจากหน่วยบริการหรือสาขาใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบมาแจกจ่ายเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและไม่ขาดแคลน 3.มาตรการฟื้นฟู เช่น ตรวจสอบท่อจ่ายน้ำ มาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ หากชำรุดต้องเร่งซ่อมแซมทันที และ 4.มาตรการป้องกัน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับในอุทกภัยครั้งต่อไป เช่น ออกแบบระบบอาคารผลิตน้ำ ถังเก็บน้ำ และสถานีสูบจ่ายน้ำที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน กรุณาแจ้ง กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Contact Center โทร. 1662