ครม.เห็นชอบดันภาษีบาปขึ้นอีก 2%

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตั้งกองทุนผู้สูงอายุด้วยการปรับเพิ่มพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเบียร์ สุรา ยาสูบเพิ่มร้อยละ 2 เพื่อเพิ่มรายได้ภาษีเข้ากองทุนผู้สูงอายุไม่เกิน 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเตรียมรณรงค์ผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงแจ้งจำนงแบบสมัครใจกับกระทรวงคลัง เพื่องดรับเบี้ยยังชีพและได้รับการยกย่อง และยังเตรียมดำเนินการเปิดโครงการรับสมัครบุคคลผู้สูงอายุงดรับเบี้ยยังชีพหลังกฎหมายสรรพสามิตผ่านความเห็นชอบจากสนช.ในช่วงปลายปี คาดได้เงินเพิ่มอีก 4,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินนำส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 8 พันล้านบาท

Advertisement

ปัจจุบันภาษีสรรพสามิตจัดสรรให้กับกองทุนสสส.ร้อยละ 2 ของรายได้ภาษีสรรพสามิต ประมาณ 4,271 ล้านบาท, การจัดสรรให้กับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ สัดส่วนร้อยละ 2 ของรายได้ภาษีสรรพสามิต ประมาณ 4,271 ล้านบาท , การจัดสรรให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สัดส่วนร้อยละ 1.5 ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปี และได้เพิ่มเติมจัดสรรให้กับกองทุนผู้สูงอายุร้อยละ 2 ด้วยเช่นกัน โดยในปี 59 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากกลุ่มสุรา ยาสูบ เบียร์ได้จำนวน 213,569 ล้านบาท

ภาพจากอินเตอร์เน็ต