บูรณะ”วัดไชยวัฒนาราม”..โดยก.วัฒนธรรมจับมืออเมริกา

เปิดโครงการอนุรักษ์โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม ระยะที่ 2

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานร่วมกับนายไมเคิล ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดโครงการอนุรักษ์โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม ระยะที่ 2 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร นายเจฟ อัลเลน ผู้อำนวยการโครงการ กองทุนโบราณสถานโลก (World Monument Fund) ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

Advertisement
นายไมเคิล ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ โครงการอนุรักษ์โบราณสถานวัดไชยวัฒนารามฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) ให้กับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นับตั้งแต่เหตุการณ์อุทกภัย ครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ในการบูรณะและฟื้นฟูวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด้านวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของกรมศิลปากร หน่วยงานสถานศึกษา ในการบูรณะและฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล