วศ.จัดสัมมนาเคมีเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ

7 สิงหาคม 2560 นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี” จัดโดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี และยังเป็นการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอกชน หน่วยงานเกี่ยวข้อง ฯลฯ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

Advertisement
นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันสู่การเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” และด้วยแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2554-2564) มีจุดมุ่งหมายให้ประเทศมีการพัฒนาการจัดการสารเคมีในทิศทางเดียวกันและบูรณาการงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

เพื่อตอบสนองต่อปัญหาทั้งผลกระทบและความท้าทายอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและหาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมทั้งการสร้างแนวปฏิบัติในการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมทั้งให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี และสามารถนำใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน อีกด้วย และนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดจัดนิทรรศการแนะนำการให้บริการผ่านระบบ MOST ONE STOP SERVICE และการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์บริการ จังหวัดระยอง ด้วย