ดัชณีความเชื่อมั่น SMEเดือนมิถุนายน ปี 60

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการ ในเดือนมิถุนายน 2560  ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากฝนตกหนักหลายพื้นที่

Advertisement

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ของเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากในเดือนพฤษภาคมมาอยู่ที่ระดับ 95.8 เป็นผลจากปัจจัยด้านยอดจำหน่าย และกำไรที่ลดลง ในภาคค้าส่งและบริการ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมของภาคธุรกิจชะลอตัวลง รวมทั้งจากการระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยสาขาธุรกิจที่ปรับตัวลดลงได้แก่ ค้าส่งสินค้าอุปโภค/บริโภค ค้าปลีกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ และบริการด้านสุขภาพและความงาม ส่วนสาขาธุรกิจที่ยังคงปรับตัวดีขึ้นและมีความเชื่อมั่นสูงเกินค่าฐานที่ 100 ได้แก่ ค้าปลีกสถานีบริการน้ำมัน การขนส่ง (สินค้า) การขนส่ง (คน) และร้านอาหาร/ภัตตาคาร

สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าในเดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ระดับ 100.4 แม้ว่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากที่ระดับ 101.6 ในเดือนพฤษภาคม 2560 แต่ก็นับว่าผู้ประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นในทิศทางอนาคตดีอยู่

ในเดือนมิถุนายนนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของ SME ในภาคการค้าและบริการที่ปรับตัวลดลงนั้น สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (TISI) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ปรับตัวลดลง เนื่องจากกำลังซื้อภายในประเทศลดลง จากการระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่น

(เปรียบเทียบที่ค่าฐาน 100)

มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60
ปัจจุบัน คาดการณ์ ปัจจุบัน คาดการณ์ ปัจจุบัน คาดการณ์ ปัจจุบัน คาดการณ์
ดัชนีความเชื่อมั่น SME ภาคการค้าและบริการ (TSSI) 97.0 101.2 101.2 102.2 96.4 101.6 95.8 100.4
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของประเทศ (TISI) 87.5 99.0 86.4 100.0 85.5 99.6 84.7 100.7
ดัชนีความเชื่อมั่น ทางธุรกิจของประเทศ (BSI) 105.2 110.0 99.2 111.6 104.6 110.4 101.4 109.2
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) 54.5 84.8 54.7 86.3 53.7 85.3 52.9 84.1