จ้าง3หมื่นตำแหน่ง1ปีเงินเดือน5พันถึง1.5หมื่นบาทเอามั้ย? รอติดต่อมหาดไทยได้เลย!!

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (ภาพจากแฟ้ม)

“บิ๊กป๊อก”แก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากการแพร่ระบาดของโควิด จัดหนัก 2 โครงการจ้างงาน 1 ปี 3 หมื่นตำแหน่งเงินเดือน 5,000-15,000 บาท หวังกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน 

Advertisement

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงแผนการฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ว่า จากการประกาศใช้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้หน่วยงานเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจาก ครม.เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ดังนี้

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

1.โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระยะเวลา 12 เดือน รวม 15,548 คน อัตราเดือนละ 5,000 บาท โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 ทำให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด เป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชน และเกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น ซึ่งในระยะยาวจะเป็นอาชีพที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

2.โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดยกรมการปกครองดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 คน รวม 14,510 คนอัตราเดือนละ 15,000 บาท ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 – กันยายน 2564 ทำให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน เกิดการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศ และจะเกิดการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการ(Database) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ

ทั้งนี้การจ้างงานผ่านสองโครงการดังกล่าว เป็นการจ้างงานเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคครัวเรือนและชุมชนไปพร้อมกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ เพื่อที่จะให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบจากมีอาชีพ มีรายได้ และได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใส ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า”