หนุนปลูกกัญชงสร้างศก.ชุมชน“กรีนอินฟินิท”จับมือ “ม.นเรศวร”ดันไทย HUB สมุนไพรโลก

บริษัท กรีนอินฟินิท จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เดินหน้าปลูกพืชสมุนไพรและกัญชงเพื่อการเกษตร ผลักดันไทยเป็น “ศูนย์กลางพืชสมุนไพรโลก”

Advertisement

จากวิสัยทัศน์ ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพืชสนุนไพรโลก จึงก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญ โดยบริษัท กรีนอินฟินิท ได้จัดงาน “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชงเพื่ออาหารสุขภาพและประโยชน์ทางการแพทย์” ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย มูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร หอการค้าจังหวัดพิจิตร โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นายธีรยสถ์ จิตต์เสน ประธาน บริษัท กรีนอินฟินิท นายทรงภพ สืบชาติ  กรรมการ บริษัท กรีนอินฟินิท นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์  ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตรและนายอภิทรัพย์ เลิศสิริประภาประธานมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร รวมถึง ตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรวังทรายพูน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชงบ้านสันธาตุ ร่วมแถลงข่าว

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้ชื่อ“โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชงเพื่ออาหารสุขภาพและ ประโยชน์ทางการแพทย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรไทยและกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางพืชสมุนไพรโลก” อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่เกษตรกรไทยที่จะสามารถสร้างรายได้และส่งต่อไปถึงเกษตรกรรุ่นลูก รุ่นหลานแบบยั่งยืนต่อไป

นายธีรยสถ์ จิตต์เสน ประธาน บริษัท กรีนอินฟินิท กล่าวว่า “สำหรับวิสัยทัศน์ของบริษัท กรีนอินฟินิท จำกัด ต้องการสร้างและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพืชสนุนไพร อีกทั้งยังต้องการให้เกิดการพัฒนาการสกัดสารเคมีสำคัญต่างๆ จากพืชสมุนไพร เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและทางการแพทย์ ขณะเดียวกัน ยังต้องการให้เกิดการยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป้าหมายบริษัทกรีนอินฟินิท จะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรแบบครบวงจรในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

นายธีรยสถ์ จิตต์เสน ประธาน บริษัท กรีนอินฟินิท (ขวา)

โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุน เพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบของ Smart Farmer อันจะช่วยตอบสนองนโยบายของภาครัฐ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่เกษตรกร ที่มาเข้าร่วมกลุ่มกับทางบริษัททั้งหมด ซึ่งนอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ในแบบการผสมผสานร่วมกัน และไม่พึ่งพาสารเคมีอันตราย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นในโครงการจะแบ่งสัดส่วนให้เกษตรกร 50 % หลังจาก 5 ปีที่เกษตรกรสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง แล้วทางบริษัทจะส่งมอบกิจการให้กับเกษตรกรทั้งหมด 100 %

ภาพประกอบข่าว

นอกจากนี้ บริษัท กรีนอินฟินิท ยังมีเป้าหมายในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน  โดยเกษตรกรในกลุ่มจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่มีความต้องการสูงในตลาดต่างประเทศ เกษตรกรจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำจริง ปลูกจริง ขายจริง และสามารถสร้างรายได้ได้จริง”