กระทรวงอุตสาหกรรม ปั้น “บ้านนาต้นจั่น” ต้นแบบหมู่บ้าน CIV 5 ดาว

 

Advertisement

กรมกรมส่งเสริมอตสาหกรรม ชู 3 วิธี “ดีพร้อม” สร้างคน-สร้างการผลิต-สร้างการท่องเที่ยวชุมชน นำร่อง “ปั้น ปรุง เปลี่ยน” บ้านนาต้นจั่น เป็น “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5 ดาว” พร้อมผนึกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องเรียน หวังนำแนวคิดคนรุ่นใหม่ ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ตั้งเป้าสร้างอาชีพให้ชุมชนกว่า 1 พันราย เพิ่มรายได้ให้ชุมชนกว่า 50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินทางไปยังหมู่บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5 ดาว (Creative Industry Village : CIV) หรือ หมู่บ้าน CIV 5 ดาว เพื่อเปิดกิจกรรม “ผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงานเสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

นายสมศักดิ์ กล่าวในพิธีเปิดงานว่า บ้านนาต้นจั่นถือเป็นแบบอย่างหมู่บ้านเข้มแข็งที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ถือเป็นต้นแบบหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5 ดาวที่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้จึงถือเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศได้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานการกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ชุมชนซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประทศและขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ประกอบการ แรงงาน เกษตรอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ทั่วโลกจับตามอง ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการเชื่อมโยงกับอาชีพในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเชิงการแข่งขันและการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อยกระดับให้เป็นหมู่บ้าน CIV 5 ดาว ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศตามแนวนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานราก นำร่องที่บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

ด้าน นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวเสริมว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้พัฒนาแนวทางการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้บ้านนาต้นจั่น ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อการขยายผลที่มีคุณภาพ เพื่อการนำไปปรับในกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับดีมานด์จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ขานรับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของรัฐบาล อีกทั้งยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายหลังการปลดล็อกมาตรการต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่ายังเป็นโอกาสของการท่องเที่ยงเชิงชุมชน เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติซึ่งมีการเว้นระยะห่างทางสังคมในตัวเองอยู่แล้ว

การพัฒนาบ้านนาต้นจั่นไปสู่หมู่บ้าน CIV 5 ดาว สามารถดำเนินการโดยใช้ 3 วิธี “ดีพร้อม” ประกอบด้วย 1.สร้างคนที่ดีพร้อม โดยการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง การบริหารจัดการรายรับรายจ่ายทั้งส่วนบุคคลและครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างวินัยและความเข้มแข็งทางการเงิน การฝึกฝนอาชีพตามทักษะที่แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างการมีงานทำในภูมิลำเนา และการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ

2.สร้างการผลิตที่ดีพร้อม โดยการสร้างพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการผลิต รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และ 3.สร้างการท่องเที่ยวชุมชนที่ดีพร้อม โดยการสร้างเรื่องราวให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และการชูอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อให้เป็นหลักในการสื่อสาร ทั้งในเชิงการสร้างการรับรู้ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายณัฐพล กล่าวด้วยว่า การสร้างคนที่ดีพร้อมและการสร้างการผลิตที่ดีพร้อม ได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC 4.0) ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการดูแลทั้งในเชิงการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต โดย บ้านนาต้นจั่น ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตัดเย็บจักรอุตสาหกรรมกี่ทอผ้าพื้นเมืองพร้อมอุปกรณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะการผลิต การออกแบบลายผ้า การทำบ่อบำบัดน้ำเสียการย้อมผ้า

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการชุมชนโดยระบบมาตรฐานบริหารจัดการ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตของชุมชนและในอนาคต ขณะเดียวกัน กสอ. ยังมีแนวทางในการใช้ศูนย์ ITC 4.0 ให้เชื่อมโยงกับชุมชนดังกล่าว ด้วยการให้ชุมชนนำผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน หรือผลไม้ในท้องถิ่นมาทำการแปรรูป โดยการนำมาทดสอบ ทดลอง และใช้เครื่องจักรของศูนย์ ITC 4.0

สำหรับการสร้างการท่องเที่ยวชุมชนที่ดีพร้อม กสอ. ได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อใช้เป็นพื้นที่ชุมชนเป็นห้องเรียน สำหรับการเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและมีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน โดยการร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจตามความต้องการของชุมชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้องค์ความรู้ แนวความคิดใหม่ ๆ ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปรับยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าว่าจะสร้างอาชีพให้ชุมชนกว่า 1 พันราย และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนกว่า 50 ล้านบาท

“ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านนาต้นจั่นเกิดจากการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่น โดย กสอ. จะเดินหน้าพัฒนาและยกระดับชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เป็น CIV 5 ดาว ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ชุมชนฐานรากสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยปัจจุบันบ้านนาต้นจั่น มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนประมาณ 5 แสนบาทต่อเดือน ซึ่งหากพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน CIV 5 ดาว จะก่อให้เกิดการท่องเที่ยว พร้อมสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 8 ล้านบาท และสามารถสร้างการมีงานทำในชุมชนที่เพิ่มขึ้นกว่า 100 คน โดยที่ผ่านมา กสอ. ได้ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปแล้วกว่า 215 ชุมชน” นายณัฐพล กล่าวในที่สุด