BEDO เชิดชูเกียรติชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์

รัฐบาลได้ตระหนักถึงสถานการณ์พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่สีเขียวในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 หรือประมาณ 176.5 ล้านไร่ ของประเทศ โดยแบ่งเป็น พื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 หรือประมาณ 112 ล้านไร่ และพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 หรือประมาณ 49 ล้านไร่ ป่าในเมืองและพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเรียนรู้ ร้อยละ 5 หรือประมาณ 16 ล้านไร่ โดยจะเห็นได้ว่าภาครัฐมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิฐานรากที่สำคัญ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา

Advertisement
นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ชี้แจงการดำเนินงาน ไม้มีค่าป่าครอบครัว

BEDO จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนในการร่วมกันดำเนินโครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ให้กับประเทศไทยโดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้แทนชุมชน

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เป็นหน่วยดำเนินการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ อย่างคำนึงถึงการบริการระบบนิเวศ โดยมุ่งเน้นการปลูกไม้ในลักษณะผสมผสานและอิงตามระบบนิเวศ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ของในหลวงรัชการที่ 9 โดย BEDO จะเน้นขยายผลของประโยชน์อย่างที่ 4 ได้แก่ การอนุรักษ์ดิน น้ำ และระบบนิเวศ ซึ่งได้พัฒนา Model การคำนวณและประเมินเป็นมูลค่าที่เกิดจากการใช้และการดำรงคงอยู่ของพื้นที่สีเขียว หรือที่เราเรียกกันว่า มูลค่าที่เกิดจากบริการของระบบนิเวศ เพื่อแสดงความเป็นรูปธรรมในการดำเนินการ

“ที่ผ่านมา สพภ. ได้ดำเนินกิจกรรมพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยใช้ไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยมีชุมชนท้องถิ่นร่วมดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 457 ราย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,772 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา สามารถจำแนกตามพื้นที่การปกครองเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดกาฬสินธุ์” นายธเนศพล กล่าว

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สพภ

ทั้งนี้ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สพภ. ได้ให้เกียรติจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนในการร่วมกันดำเนินโครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ให้กับประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พ่อแม่พี่น้องเครือข่ายโครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ที่เป็นส่วนสำคัญในการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์แก่ประเทศต่อไป

รวมพลังชุมชนเครือข่าย ไม้มีค่า -ป่าครอบครัว