โรงเรียนอนุบาลรัฐแห่งแรกของไทย“สาธิตละอออุทิศ”กับการผลิตครูปฐมวัยโดยม.สวนดุสิต

รู้จักไว้ไม่เสียหาย กับ “โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย” และเรื่องราวของการผลิตครูปฐมวัย วิชาชีพที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลเวลานี้ โดยม.สวนดุสิตแหล่งผลิตครูที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

Advertisement

เพราะกระแสเรื่องราวของครู กับเด็กเล็ก ๆ กลายเป็นจุดสนใจและเป็นความเป็นกังวลของหลายฝ่าย เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ดังนั้นต้นทางของการผลิตครู ป้อนเข้าสู่โรงเรียน จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายอยากได้เห็นถึงมาตรฐาน และคุณภาพ เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่น หลังเกิดกระแสข่าวในเชิงลบ การใช้ความรุนแรงกับเด็ก ของ “ครู” และ “โรงเรียน”

สำหรับ “โรงเรียน” และ “ครู” ซึ่งถูกหยิบมาเป็นต้นแบบ ของการสร้างมาตรฐาน กับการผลิตครู และ สร้างครู ให้ออกมามีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมด้วยจรรยาบรรณ และความรู้ สำหรับการที่จะต้องสอนเด็ก โดยเฉพาะ การสร้าง “ครูปฐมวัย”

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย!!!

เป็นสถานที่ “บ่มเพาะ” และ “ฝึกหัด” ครูปฐมวัย หรือนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นอีกหนึ่งในแหล่งหล่อหลอมวิชาชีพครู ที่จัดได้ว่ามีมาตรฐาน และมีคุณภาพ ครูที่ผ่านการฝึกสอนจากที่นี่ จะมีทั้งความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพครู (Work Life Skills) รวมถึงคุณธรรมในวิชาชีพ ก้าวออกมาเป็นครูปฐมวัยต้นแบบ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ในช่วงปฐมวัยถือได้ว่าเป็นช่วงวัยสำคัญที่สุดต่อการสร้างคุณภาพชีวิตของ “คน” เนื่องจากเป็นวัยของการวางรากฐานของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน เด็กแรกเกิด-5 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านสมองซึ่งเติบโตถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่เป็นวัยที่สำคัญและเหมาะสมในการ ปูพื้นฐาน เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให้เติบโตและพัฒนาอย่างมีคุณภาพถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง (กรมอนามัย, 2556) เพราะเป็นวัยที่เด็กกำลังเรียนรู้ เป็นช่วงเวลาสำคัญในการวางรากฐานที่มั่นคง เป็นรากฐานของบุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายจิตใจ สมอง สติปัญญา และความสามารถ การอบรมเลี้ยงดูปลูกฝัง สร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้ จะเป็นรากฐานที่ดี จะทำให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ทำเป็น และมีความสุข ส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้า

แต่เนื่องจากมนุษย์ในวัยเริ่มแรกของชีวิตต้องการผู้เลี้ยงดู กล่าวคือ ไม่สามารถอยู่ลำพังและดูแลตนเองไม่ได้เป็นดังเช่นสัตว์อื่น ๆ ดังนั้น จึงต้องมีผู้เลี้ยงดูและดูแล ผู้ที่ดูแลนี้เป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของทารกและเด็กเล็ก (สภาการศึกษา, 2561)

ครูปฐมวัย หรือครูผู้ดูแลเด็กในช่วงวัยอนุบาลถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญรองมาจากพ่อแม่ ในสมัยก่อนเราจะเปรียบครูว่าเหมือนกับเป็นแม่คนที่สองของเด็ก เพราะเด็กที่เพิ่งออกจากอกแม่เพื่อก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนก็มีครูเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ที่จะคอยให้ความรักความอบอุ่น และคอยดูแลอบรมเลี้ยงดูเด็กแทนพ่อแม่ ดังนั้นกระบวนการผลิตครูปฐมวัยจึงคือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะหล่อหลอมให้ครูที่จะจบออกไปเป็นครูผู้ดูแลเด็กเล็กในช่วงปฐมวัยสามารถเป็นครูที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นสถาบันผลิตครูเก่าแก่ของประเทศ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัยมาอย่างยาวนาน ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบัณฑิตที่จะจบออกไปเป็นครูปฐมวัยที่มีคุณภาพในอนาคต มีความเป็นครูมืออาชีพ ภายใต้นโยบายของรศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีที่ต้องการสร้างหลักสูตรผลิตครูปฐมวัยที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(ผู้เขียน)

และการควบคุมคุณภาพของดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ หลักสูตรปฐมวัยของสวนดุสิต มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากดูความสามารถทางวิชาการแล้ว นักศึกษาจะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู รักเด็ก การจัดเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นแบบ Work-based learning นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้และได้ประสบการณ์จากการได้ศึกษา สังเกตชั้นเรียนปฐมวัยจริง จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ทำให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจชีวิตการทำงานในการเป็นครูอนุบาลจากประสบการณ์ตรง

นอกจากนี้รายวิชาในหลักสูตรปฐมวัยยังมีความทันสมัยและเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ การเกิดอย่างมีคุณภาพ สภาวการณ์พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว มาตุเวทวิทยา เป็นต้น นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีในห้องเรียนแล้วนักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะ ปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครู เข้าใจพัฒนาการ จิตวิทยาเด็ก และยังมีโอกาสลงมือปฏิบัติฝึกทำกิจกรรมกับเด็กปฐมวัยจริงๆ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าครูปฐมวัยที่จบจากสวนดุสิตเป็นครูมืออาชีพ ที่มีทั้งความรู้และจิตวิญญาณของความเป็นครู