“ลดาวัลลิ์”จับมือเพื่อนรุ่น10 สถาบันการสร้างชาติ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไทยทั่วประเทศ

“ลดาวัลลิ์”ขับเคลื่อนฟื้นศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนขุนศรี นนทบุรี กระตุ้น”พม.”เตรียมยื่นหนังสือถึง “จุติ ไกรฤกษ์“ ชุบชีวิตอีกกว่า 6,000 ศูนย์ทั่วประเทศ

Advertisement

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคเสมอภาค อดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ทำงานเพื่อสังคมมาเป็นเวลานานเกือบ 30 ปี พบว่าการพัฒนาคุณภาพ ประชากรของประเทศ หรือทรัพยากรมนุษย์ต้องเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัว ก่อนเป็นอันดับแรก และประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนารวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมด้วย ไม่ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการฝ่ายเดียว จึงจะเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงได้ริเริ่มนโยบายตั้ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในทุกตำบลทั่วประเทศ พร้อมได้กำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเมื่อปี 2544

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคเสมอภาค

ต่อมาได้บรรจุเป็นภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี 2545 ในระยะแรกได้ติดตามผลอย่างใกล้ชิดปรากฏว่าประชาชนในแต่ละชุมชนสามารถบริหารจัดการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนของตนเองได้อย่างดียิ่ง

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่าต้นปี 2563 ได้รับรายงานว่าปัจจุบันนี้มีศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนที่ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพียง 868 ศูนย์เท่านั้น จากจำนวนทั่วประเทศ 7,000 กว่าศูนย์ และส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 6,000 กว่าศูนย์

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทั่วประเทศ จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันการสร้างชาติ รุ่นที่ 10 กลุ่มประเทศชิลี(นสช.10)ซึ่งมีเพื่อนในกลุ่ม 11 คน เข้าร่วมปฎิบัติงานลงพื้นที่ ณ ตำบลขุนศรีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นมา

ขณะเดียวกัน ยังได้ประชุมชี้แจง ส่วนราชการการเมืองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน 8 หมู่บ้าน ให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนขุนศรี จนได้จัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนขันศรี จัดประชุมระดมสมองสำรวจปัญหาสังคมที่ครอบคลุมปัญหาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และปัญหาครอบครัว พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อยื่นเสนอให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีรับไปดำเนินการแก้ไข สำหรับปัญหาที่พบ เช่น ความยากจน ตกงาน ว่างงาน หนี้สิน ยาเสพติด เด็กแว๊น และความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ

นอกจากนี้ตนและคณะ นสช.10 เตรียมจะยื่นหนังสือถึง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อดำเนินการฟื้นฟูศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน 6,000 กว่าศูนย์ทั่วประเทศโดยเร็ว

“หากทุกรัฐบาลให้ความสำคัญต่อศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและจะสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ประชาชนอยู่ดีกินดี รวมทั้งจะเกิดความสงบสุขในชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้นว่าที่พรรคเสมอภาคจึงกำหนดให้การพัฒนาสถาบันครอบครัวเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเรามีโอกาสบริหารประเทศ” นางลดาวัลลิ์ กล่าว