กู้เงิน 4.6 หมื่นล้านบาท รมว.คลังลงนาม ADB ใช้หมุนแก้โควิด!!

หนุนสามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงโควิด “อาคม” ลงนาม ADB กู้เงินอีก 4.6 หมื่นล้านบาท ตามแผน

Advertisement

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว. กระทรวงการคลัง ลงนามความร่วมมือด้านการเงินระหว่าง กระทรวงการคลัง และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank : ADB) เป็นสัญญาเงินกู้ นำมาเป็นวงเงินสำหรับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 1,500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 46,500 ล้านบาท ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อให้แก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (พ.ร.ก. COVID 19)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว. กระทรวงการคลัง

ซึ่ง ADB ได้จัดเตรียมมาตรการทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนแก่ประเทศสมาชิกในการแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเงื่อนไข เงินกู้แบบผ่อนปรน ซึ่งสามารถนำไปสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่รัฐบาลของกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อดำเนินนโยบายและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ

โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ได้มีการใช้เครื่องมือในการระดมทุนหลากหลายชนิด เช่นพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำสัญญากู้เงิน และตั๋วเงินคลัง จากตลาดเงินในประเทศเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินแผนงาน/ โครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID19 ทั้ง 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทาง การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนงานที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการฯ และแผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโดยกระทรวงการคลังมีภารกิจในการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะของประเทศโดยการกู้เงินให้สอดคล้องและพอเพียงต่อความต้องการใช้จ่ายของรัฐบาลภายใต้ต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาความยังยืนของฐานะการเงินการคลังของรัฐบาลรวมทั้งสอดคล้องกับสภาวะตลาดและป้องกันไม่ให้เกิดการแย่งชิงสภาพคล่องหรือทรัพยากรทางการเงินกับภาคเอกชนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการกู้เงินโดยรวมของประเทศ