เวลาในการทำงาน เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ หากนายจ้างไม่แจ้งปรับ 5 พันบาทนะ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ พร้อมกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวัน นายจ้างไม่ปฏิบัติมีโทษปรับห้าพันบาท
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้กำหนดให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้าง ได้ไม่เกินเวลาทำงานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ งานทั่วไปไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและควาปลอดภัยของลูกจ้าง เช่น งานเชื่อมโลหะ งานผลิตสารเคมีอันตราย ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง เป็นต้น สำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

Advertisement

หากนายจ้างมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1546