คุ้มครองสิทธิฯร่วมพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมยุคดิจิทัล (Workshop on Building Capacity in Promoting Inclusive and Responsible Business (IRB) for Sustainable Growth in Digital Society) ซี่งจัดขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชาชนจีน ร่วมกับ บริษัท Didi Chuxing ภายใต้กรอบความร่วมมือ APEC ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Yu Benlin อธิบดีกรมการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน Tan Sri Dr. Rebecca Fatima Sta Maria ผู้อำนวยการบริหาร APEC Secretariat และ Mr. Jimmy Pang รองประธานบริษัท Didi Chuxing ร่วมเป็นประธาน และมี ผู้แทนระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วม

Advertisement

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในบริบทการพัฒนารูปแบบใหม่ เศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมในยุคดิจิทัล บทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและข้อท้าทายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งในระดับภูมิภาค อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป