“อาชีพต้องเปลี่ยน ธุรกิจต้องปรับ รับ NEW NORMAL” หนุนนโยบายรัฐฟื้นเศรษฐกิจประเทศ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ ระดมแนวคิดช่วยคนในอาชีพปรับธุรกิจ สร้างอาชีพใหม่ให้พร้อมรับมือโควิด -19 และยกระดับการรับรองคุณวุฒิตามมาตรฐานสากล

Advertisement

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) และแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนเสริมสวยชลาชล

นายนครกล่าวถึงการพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการของตลาด โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน  เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม  และพัฒนามาตรฐานอาชีพใน 52 สาขาวิชาชีพ รวม 835 อาชีพ  พัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อน Upskill – Reskill ด้วยหลักสูตรออนไลน์สำหรับคนในอาชีพ ผ่านแนวทางเรียนรู้ตลอดชีวิต”

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

“คนในอาชีพและธุรกิจต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด –19 สคช. ขอให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการโดยได้ สคช. ได้รับนโยบายของภาครัฐ เช่น การจัดอบรมออนไลน์สร้างอาชีพสร้างงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศในการพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในด้านวิชาชีพด้านบริการสุขภาพของไทยอย่างเป็นรูปธรรม”

“สำหรับโครงการพัฒนาองค์กรที่ทำหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ นี้ สคช. ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอพัฒนาองค์กร 39 แห่ง ให้มีระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล และขอให้กำลังใจองค์กรรับรองฯ อีก 6 แห่งที่อยู่ระหว่างขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ให้ผ่านการรับรองได้สำเร็จ” นายนครกล่าว

ด้าน ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เน้นย้ำถึงความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพต่อการ การสร้างโอกาสให้คนในอาชีพเข้าถึงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้วยการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน พร้อมฉายภาพอาชีพในยุคอนาคต

“สคช. มีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพที่รองรับการพัฒนาความรู้ความสามารถของคนในอาชีพตลอดช่วงชีวิต  ให้คนไทยมีมีความรู้และทักษะที่เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพ มีการ Refresh – Upskill – Reskill ตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยมีแรงงานวิชาชีพกว่า 37 ล้านคนเป็นเป้าหมาย  ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมการประเมินแล้วกว่า 227,000 คน ผ่านการประเมิน 123,898 คน อยู่ระหว่างการประเมิน 13,858 คน โดยการรับรองวิชาชีพด้านต่างๆ ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน”

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

“เพื่อก้าวสู่อนาคตกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เทรนด์อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลจะทวีความสำคัญมากขึ้นหลังยุคโควิด เช่น อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ E-Commerce, ธุรกิจการเรียนการสอนออนไลน์, การบริการสาธารณสุขทางไกล, การพัฒนา App, อุตสาหกรรม E-Sport บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ โดย สคช. พร้อมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ”

ขณะที่ นางสาวจุลลดา มีจุล รอง ผอ.สคช. อธิบายถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ/ระดับนานาชาติว่า  “สคช. ขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในเวทีสากล กับองค์กรภาครัฐและเอกชนระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับอาเซียนและยุโรป เช่น เยอรมนี เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ในหลากหลายสาขาอาชีพ โดยดำเนินการพัฒนาและเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ ทำให้ใบรับรองที่ได้รับใช้ได้ในระดับโลก และมีผลสำเร็จจากความร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียเพื่อช่วยเทียบโอนประสบการณ์ข้ามประเทศให้คนทำงานที่ไม่มีคุณวุฒิ  และทิศทางในอนาคตจะร่วมกับองค์กรระดับสากล เช่น UN, UNISEF, IOM เพื่อพัฒนาและรับรองสมรรถนะให้ผู้หญิงและกลุ่มเปราะบางในสังคม  รวมทั้งการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน เพื่อพัฒนากำลังคนที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ”

ซึ่งงานสัมมนาวันนี้ มีการเสวนาและการบรรยายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมากมายเข้าร่วมงาน อาทิ ดร. สมศักดิ์ ชลาชล (ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยชลาชล) คุณทศพร เลิศพิเชฐ (ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) คุณญาณพัฒน์  อู่ทองทรัพย์ (ที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานทางทหาร)  คุณสมเพชร ศรีชัยโย (ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์) คุณสุทธิรักษ์  สิทธิสุนทร  (ผู้บริหารโรงเรียนไอทีเอ็มนวดไทยโบราณ)   คุณชุติมา แฮล์ก (ประธานสมาคมนวดแผนไทยโบราณ และสปาไทยแห่งสวิตเซอร์แลนด์) คุณเพทาย เชื้อพูล(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)  คุณวิลานี แซ่แต้ (ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน)  คุณปริยดา พยุงธรรม (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ) รวมทั้ง ผู้บริหารจาก สคช. ได้แก่ คุณมะลิ จันทร์สุนทร คุณโอมิกา บุญกัน คุณพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ และคุณพรภัทรา ฉิมพลอย