ฝ่ายค้านเตรียมฉะ 6 รมว.ปลายสิงหาคมนี้..

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว กับประธานสภาผู้แทนราษฎร “ชวน หลีกภัย” โดยครั้งนี้หวังฟันยับ 6 รัฐมนตรี คาดไม่เกินปลายเดือนสิงหาคมนี้เจอกันแน่ สำหรับ 6 รมว.มีดังนี้

Advertisement

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในประเด็น

– ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ

– ไร้ความสามารถเป็นหัวหน้ารัฐบาล ผู้นำประเทศ

– จัดการมาตรการควบคุมโรคไร้ทิศทาง

– จัดหาวัคซีนล่าช้า เลื่อนลอย

– กู้เงินมหาศาล แต่ใช้จ่ายไร้ประสิทธิภาพ

– ลุแก่อำนาจ สั่งให้จนท.ใช้กำลังปราบปรามประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในประเด็น

– ไร้ความสามารถกำกับดูแลงานด้านสาธารณสุข

– คุยโม้โอ้อวด

– หลอกลวงประชาชน

– ประเมินความรุนแรงและผลกระทบของโควิดผิดพลาดร้ายแรง

– แสวงหาประโยชน์ในการจัดหาวัคซีน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ในประเด็น

– ปล่อยปละละเลยให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

– แสวงหาประโยชน์จากแรงงานผิดกฎหมาย จนเป็นต้นเหตุการระบาดของโควิด

– ไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบของผู้ใช้แรงงานและโรงงานจากมาตรการควบคุมโรค

– บริหารล้มเหลวจนมีคนตกงานจำนวนมาก นักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทำ อัตราการว่างงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในประเด็น

– แสวงหาและกอบโกยผลประโยชน์จากโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแล

– รู้เห็นและปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในการประมูลโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ

– บุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐเพื่อนำมาเป็นของตนและเครือญาติโดยการ ฉ้อฉล

– ประพฤติตัวเสเพล ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรค เข้าไปในแหล่งอบายมุข จนเป็นต้นตอการระบาดของโควิด

– ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบ มุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในประเด็น

– บริหารงานด้านการเกษตรล้มเหลวทั้งระบบ

– มีส่วนได้เสียในการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแล

– ไม่ปกป้องรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จงใจเบียดบังเอาทรัพยากรของชาติไปให้พวกพ้อง

– ปล่อยปละละเลยให้เกิดการระบาดของโรคในสัตว์ ทั้งวัวและสุกร จนส่งผลเสียหายแก่เกษตรกรจำนวนมาก

– ออกมาตรการชดเชยเยียวยาแก่เกษตรกรไม่ทั่วถึงและเพียงพอ

และสุดท้าย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็น

– ใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

– ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

– ใช้สื่อของรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างความแตกแยกในสังคม