3 ปีซ้อน ILINK คว้าคะแนน “ดีเลิศ” CGR ระดับ 5 ดาว

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และผู้นำเข้าและค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณ คว้าคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR)

Advertisement

นางสาววริษา อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ILINK ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นและตอกย้ำถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” ตลอดจนได้มุ่งมั่นพัฒนาระดับธรรมาภิบาล (CG) อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานของบริษัทฯ สู่การเป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทยต่อไป