ไม่ได้ไปต่อ! รัฐสภาโหวตคว่ำร่าง รธน.ฉบับประชาชน

ไม่ได้ไปต่อ! ที่ประชุมรัฐสภาโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 473 ต่อ 206 เสียง ส.ว.โหวตรับแค่ 3 คน

Advertisement

ที่อาคารสัปปายะสภาสถาน มีการประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับประชาชน ที่มีตัวแทนกลุ่ม Re-Solution จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า, นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า (ConLab), นายณัชปกร นามเมือง จนท.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และ น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว แกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) เป็นตัวแทนเข้าชี้แจง

โดยที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนด้วยการขานชื่อเป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาลงมติประมาณ 2 ชั่วโมง ปรากฎว่า คะแนนรับหลักการ ส.ส. 203 คะแนน สว. 3 คะแนน ไม่รับหลักการ ส.ส. 249 คะแนน ส.ว. 224 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 3 เสียง ส.ว. 3 เสียง รวมคะแนนทั้งหมด รับหลักการ 206 คะแนน ไม่รับ 473 คะแนน งดออกเสียง 6 เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการเนื่องจากคะแนนรับหลักการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดทั้งสองสภา หรือ 362 จากสมาชิกทั้งหมด 723 เสียง และคะแนนส.ว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา หรือ 83 คน ก็ไม่ถึง จึงไม่ต้องมานับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกรัฐสภามีทั้งสิ้น 723 คน แบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 248 คน (เดิม 500 คน แต่เพิ่งลาออกไป 2 คน) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้) 475 คน โดยองค์ประชุมกึ่งหนึ่งของทั้ง ส.ว.และส.ว. (จากทั้งสิ้น 723 คน) จะต้องมีเสียงกึ่งหนึ่งทั้งสิ้น 362 คน ทั้งนี้ ในส่วนของ ส.ส.นั้น มีสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 475 คน องค์ประชุมกึ่งหนึ่งของส.ส.คือ 238 คน