ปีใหม่ปีเสือ2565คนไทยอยากได้รัฐบาลใหม่ โพลชี้ประชาชนยังห่วงศก.-โควิด!!

เปิดผลโพลเจาะลึกความคิดคนกรุงเทพฯและปริมณฑล“หวังอะไร ในปี 2565” สุดอึ้งพบกว่า 70% อธิษฐานให้ได้รัฐบาลชุดใหม่มากกว่าถูกหวย เหตุมองสภาพเศรษฐกิจแย่ลงกว่าเดิมและนักการเมืองคืออุปสรรคใหญ่ของประเทศไทยยิ่งกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังแพร่ไม่หยุด

Advertisement

นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ ผู้อำนวยการ อปท.นิวส์โพล และ รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ร่วมแถลงผลสำรวจ อปท.นิวส์โพล ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านสู่ศักราชใหม่ 2565 หลังจากที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด119 โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหัวข้อ “คนไทยหวังอะไรในปี 2565” จำนวน 1,469 ตัวอย่าง ผ่านการเก็บข้อมูลทางออนไลน์

โดยสอบถามความคิดเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ว่าเป็นอย่างไร ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 83 ตอบว่าเศรษฐกิจแย่ลงกว่าเดิม มีผู้เห็นแตกต่างร้อยละ 8 ตอบว่ากำลังฟื้นตัวเริ่มดีขึ้น ร้อยละ 7 ตอบว่าทรงตัวเหมือนเดิม และร้อยละ 2 ที่ไม่ทราบ

ถามว่าอยากให้ปัญหาใดจบลงในปี 2564 ผู้ให้ข้อมูลมากที่สุดจำนวนร้อยละ 56 อยากให้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จบลง รองลงมาร้อยละ 22 อยากให้ความขัดแย้งทางการเมืองจบลง นอกนั้น ร้อยละ 6 อยากให้หนี้สินที่มีอยู่หมดไป ร้อยละ 5 อยากให้ปัญหาค่าครองชีพสูงจบ ร้อยละ 3 อยากให้ปัญหาน้ำมันราคาแพงหมดไป นอกนั้นอยากให้ปัญหาในครอบครัวและปัญหาหัวใจได้รับการแก้ไข

​ขณะที่คำถามสำคัญที่ว่า “คาดหวังอะไรในปี 2565” โดยเรียงลำดับได้ 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 70.7 คาดหวังได้รัฐบาลชุดใหม่ รองลงมาร้อยละ 53.4 อยากให้เศรษฐกิจจะฟื้นตัว ร้อยละ 37.2 อยากได้ชีวิตที่ดีกว่าเดิม ร้อยละ 33.4 อยากให้สุขภาพดี (หายจากโรคภัย,ปลอดโรค) ร้อยละ 24.7 อยากหมดภาระหนี้สิน ร้อยละ 18.7 อยากถูกหวย ร้อยละ 16.7 อยากได้งานทำ,ได้งานใหม่หรือเงินเดือนขึ้น


ส่วนในคำถามว่าเรื่องใดจะเป็นโอกาสทองของประเทศไทยในปี 2565 ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 44 ตอบว่า ด้านการท่องเที่ยวจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง รองลงมาร้อยละ 32 ตอบว่าการค้าออนไลน์ขยายตัว ร้อยละ 10เชื่อว่าการส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลกเติบโต ร้อยละ 9 คาดว่าการลงทุนจากต่างประเทศจะเพิ่มมากขึ้น


​สุดท้ายถามว่า อะไรคืออุปสรรคใหญ่ของประเทศไทยในปี 2565 พบว่ากลุ่มใหญ่สุดร้อยละ 41 ตอบว่า “นักการเมือง” รองลงมาร้อยละ 28 ระบุโรคโควิด-19 ร้อยละ 23 มองว่าอุปสรรคของประเทศคือการคอร์รัปชั่นในวงราชการ และอื่นๆมองปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย รวมถึงปัญหาการจราจร

นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ ผู้อำนวยการ อปท.นิวส์โพล (ซ้าย) และ รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

ทั้งนี้ข้อสรุปของผลสำรวจแวดงให้เห็นถึงข้อมูลจำนวนมากมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจแย่ลงกว่าเดิม โดยเฉพาะการเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การสำรวจอยู่ช่วงการเกิดข่าวไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โอไมครอน) และภายในประเทศยังคงเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องมานาน
ผลสำรวจความคาดหวังสูงสุดของคนกรุงเทพฯและปริมณฑลในปี 2565 คืออยากได้รัฐบาลชุดใหม่โดยสิ่งที่จะตามมาคือเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัว จะส่งผลให้ชีวิตจะดีขึ้นหมดภาระหนี้สิน

ส่วนโอกาสทองของประเทศไทยในปี 2565 เชื่อว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาเติบโตเป็นเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง โดยการค้าออนไลน์และการส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโต อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เชื่อว่าอุปสรรคใหญ่ของประเทศไทยคือนักการเมืองที่ส่งผลร้ายยิ่งกว่าไวรัสโควิด-19

นายชัยวัฒน์ ผอ.อปท.นิวส์โพล กล่าวถึงผลสำรวจเพิ่มเติมว่า “ข้อสังเกตุสำคัญของผลสำรวจที่เกิดขึ้นสะท้อนภาพของคนไทยเกี่ยวกับการระบาดหรือสถานการ์ณโควิด-19ในประเทศไทย ที่อาจมองเรื่องนี้ในมิติที่มีความวิตกกังวลน้อยลง ทั้งจากสถานการณ์ ที่ทุเลาเบาบางลง หรืออาจจะเพราะเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อโดยเฉพาะสื่อโซเชียลมากขึ้น

นอกจากนี้ในภาพรวมของผลสำรวจที่เกิดขึ้นเป็นเพียงผลสำรวจในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่นับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจของสังคมไทยเนื่องจากการสำรวจในครั่งนี้มีกลุ่มผู้ตอบคำถามเป็นสตรีถึงร้อยละ58 แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมต่อปัญหาในสังคมทั่งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมากขึ้นของคนกลุ่มนี้ รวมถึงการมีความคาดหวังสำหรับการแก้ไขปัญหาในอนาคตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง