คนชราเฮ! ครม.เคาะเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 100-250 บาท 6 เดือน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท ตามช่วงอายุ จำนวน 10,896,444 ล้านคน วงเงินรวม 8,348.16 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย.2565 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

Advertisement

ทั้งนึ้ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบทางรายได้คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด และรายได้ของผู้สูงอายุที่มาจากการทำงานมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 22

น.ส.รัชดา กล่าวว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนเดิม ตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย.2565 อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาทต่อเดือน รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาทต่อเดือน รวมเป็น 850 บาทต่อเดือน อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาทต่อเดือน รวมเป็น 1,250 บาทต่อเดือน