ฝ่ายค้านยื่น 171 รายชื่อให้ “ชวน” ส่งศาลรธน.ตีความ “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ 8 ปี

ฝ่ายค้านยื่น 171 รายชื่อให้ “ชวน” ส่งศาลรธน.ตีความ 4 ประเด็น “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ 8 ปี พร้อมขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัย

Advertisement

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้าน และตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นหนังสือต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยื่นเรื่องส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 171 รายชื่อ โดยนายแพทย์ชลน่าน กล่าวย้ำถึงคำร้องที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดลงของนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรค 2 และมาตรา 158 โดยสาระสำคัญในหนังสือ ประกอบไปด้วย

ข้อ1.การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ข้อ 2.รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง มาตรา 158 วรรคสี่ และมาตรา 264 ห้ามนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเกินกว่า 8 ปี โดยให้นับระยะเวลาต่อเนื่องและมิได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่า ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้เท่านั้น ข้อ 3.คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2561 และ 7/2562 กรณีมาตรา 264 ให้รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ต้องอยู่ในบังคับของรัฐธรรมนูญ 2560 และ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550 และ 24/2564 เรื่องการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังสามารถทำได้หากมิใช่โทษทางอาญา ข้อ 4.เจตนารมณ์ของการจำกัดระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 158 วรรคสี่ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่สำคัญ จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่รอคำวินิจฉัยด้วย

ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพ้นจากตำแหน่ง ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดลง และทำให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปด้วย แต่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ได้เขียน รองรับว่า ให้ คณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการต่อไปได้ ส่วนพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะขึ้นมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ก็ต่อเมื่อ ศาลมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่

หากนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง สภาต้องไปสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่ แต่หากสภาเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ ก็มีสิทธิที่จะรักษาการไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ส่วนกรณีที่หากศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งย้อนหลังไปในปี 2557 นั้น มองว่า ศาลมีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาตามข้อกฎหมายได้ แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้แนบเหตุผลและข้อเท็จจริงประกอบไปด้วย เพราะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่