สทนช.พร้อมเปิดแผนแม่บทจัดการน้ำ 20 ปี

สทนช.เผยบทสรุปแผนแม่บทการจัดการน้ำ 20 ปี ซึ่งจะตกผลึกภายในเดือน ต.ค.นี้ หลังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อย เชื่อมั่นเป็นแผนแม่บทน้ำ “ถูกที่ถูกเวลา ถูกคน”

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้กล่าวว่าเป็นเวลากว่า 20 ปีที่ทางสทนช. ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ และในวันนี้เราได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่าหลายๆพื้นที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัย โดยจะสังเกตได้จากปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มีปริมาณน้ำที่มากจนการระบายน้ำไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที หรือจะเห็นได้จาก น้ำป่าที่ไหลหลากจนเกิดโคลนถล่มที่เพิ่มจำนวนครั้งมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน

Advertisement
ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วพบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19จนทำให้หลายอาชีพต้องมีการหยุดชะงักลง ทำให้แรงงานมีการโยกย้ายคืนถิ่นแล้วกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่บ้านเกิด เป็นเหตุปัจจัยให้มีความต้องการน้ำในด้านการเกษตรมากขึ้น หรือแม้แต่ภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ทำให้บ้านเราซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม ต้องมีการเร่งผลผลิตทางการเกษตรทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ เพื่อป้อนสู่ตลาดโลก

แผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำภายในระยะเวลา 20 ปี จึงเป็นสิ่งสำคัญในการรองรับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ถึงเวลานัดตอนนี้เราได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากในทุกภาคส่วนและในหลายๆเวทีทุกภาคส่วนของประเทศมาแล้ว และในวันนี้ถึงเป็นการปัจฉิมนิเทศของโครงการนี้ เพื่อเติมเต็ม ซึ่งต้องถือว่าณขณะนี้เรามีข้อมูลการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของประชาชนมากที่สุด

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในแต่ละลุ่มน้ำ ที่สะท้อนปัญหาและให้ความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2.การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) 3.การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4.การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำ 5.การบริหารจัดการ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับ เพื่อจัดทำกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปีในช่วงปี 2566-2580 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565 จากนั้นจะนําเสนอต่อคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบในเดือนตุลาคม 2565 และประกาศใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ และเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับดำเนินการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำ ที่สะท้อนกับประเด็นปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันออกแบบระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชน จึงเป็นแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปีที่เรียกว่า ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน

จากนี้จะนําเสนอต่อคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบในเดือนตุลาคม 2565 และประกาศใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ และเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับดำเนินการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำ ที่สะท้อนกับประเด็นปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้ำ ในลำดับต่อไป..ดร.สุรสีห์ กล่าว