รัฐบาลแจกเงินกู้คนละสองหมื่นบาท พ่อค้าแม่ค้า อาชีพอิสระจัดได้หมด สนใจไปดูเลย…

ครม.เคาะเงินกู้แก้หนี้เพิ่มทุนรายละ 2 หมื่นบาท พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย อาชีพอิสระกู้ได้หมด สนใจไปอ่านรายละเอียดคุณสมบัติ 

Advertisement

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน พร้อมอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 600 ล้านบาท สำหรับการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมด โดยธนาคารออมสินจะจัดสรรวงเงินการให้ความช่วยเหลือ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ตั้งเป้าช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีวิตและลงทุนประกอบอาชีพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จำนวน 100,000 ราย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข โครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ธนาคารออมสินจะจัดสรรวงเงินการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับระยะเวลางานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท เป็นวงเงินสินเชื่อ/ราย ไม่เกินรายละ 20,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น โดยเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นผู้ที่เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ โดยต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน สำหรับระยะเวลาการกู้ยืม ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ระยะเวลาชำระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)โดยระยะเวลา ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

โฆษกรัฐบาลได้กล่าวเพิ่มเติมว่า งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จะจัดขึ้นทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสัญจรจังหวัดต่าง ๆ 4 ภาคทั่วประเทศ ดังนี้

-ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

-ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

-ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

-ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 ณ จังหวัดชลบุรี

-ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ซึ่งภายใต้โครงการฯ นี้ เป็นการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติของธนาคาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินกำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้ไขหนี้มีสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือประกอบอาชีพโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ โดยผ่อนปรนภาระหนี้สินให้สอดคล้องกับรายได้ เพิ่มทุนใหม่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วย