“ไข้หวัดใหญ่” ระบาด! ตายแล้ว 10 ราย  สธ.ประสาน อสม.ทั่วไทยเฝ้าระวัง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยปี 2560 พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 10 ราย เร่งประสานเครือข่าย อสม.ทั่วประเทศ ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ลงพื้นที่ชุมชนประเมินความเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
          น.พ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายน ทำให้สภาพอากาศมีความชื้นสูง เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งตามข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วยทั่วประเทศแล้ว 67,233 ราย เสียชีวิต 10 ราย ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในช่วงอายุ 15 – 24 ปี กรม สบส.จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ที่มีกว่า 1,040,000 คนทั่วประเทศ ในฐานะผู้สื่อสารด้านสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินงานเชิงรุกในการเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาด และถ่ายทอดความรู้แนวทางการป้องกันโรคแก่ประชาชนให้สามารถดูแลจัดการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ลดการป่วยและการเสียชีวิต

Advertisement
น.พ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โดยอสม.ลงพื้นที่ชุมชนประเมินความเสี่ยง ค้นหา เฝ้าระวังให้ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้นำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง และสมาชิกในครอบครัวให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิต้านทานต่ำ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ในการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติและขั้นตอนการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยอย่างถูกวิธีป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้อื่น เช่น การสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือให้เป็นนิสัย การเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและปรุงสุกใหม่ๆ การออกกำลังกาย และการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากโรคฯ ลดอัตราป่วยและเสียชีวิต ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมปลอดโรค

ภาพจาก https://www.hfocus.org และ แฟ้มข่าว