“เรสซิเดนส์ แอท ราชดำริ”เปิดใจรับฟังชุมชน ครั้งที่ 2

โครงการเรสซิเดนส์ แอท ราชดำริ (โรงแรมอนันตรา ส่วนขยาย) ได้เปิดประชุมรับฟังความเห็น ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้นำปัญหาและข้อเสนอแนะจากครั้งที่ 1 นำมาตอบข้อสงสัยต่าง ๆ และได้นำข้อเสนอแนะมาร่างเป็นมาตรการ การป้องกันและแก้ไข้ผลกระทบต่าง ๆ จากโครงการต่อไปการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้ระดมนักวิชาการและผู้บริหารนำโดย

Advertisement

นายศิวะ ทิวาตรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ, นายอิศรา หงอสกุล ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม,

นางลดารัตน์ คงโพธิ์รอด ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม, ผศ.ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม ผู้เชี่ยวชาญชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม,ดร.กรินทร์ ลิมาพรวณิชย์ วิศวจราจร และนายอรรถสิทธิ์ แจ่มจันทร์ สถาปนิก

โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงเข้าร่วมชักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม